Kategoriarkiv: Uncategorized

Bymiljølistas valgliste 2023 levert!

Bymiljølistas valgliste er i dag levert Fredrikstad kommunes valgansvarlige Dick Ekeroth!

Styreleder Jonas Qvale leverer over 400 underskfter til Dick Ekeroth, valgansvarlig i Fredrikstad kommune.

Valglista vår er nå godkjent, med over 400 underskrifter.

Hjertelig takk til alle, fra hele det politiske spekteret, som har bidratt med sin signatur for at vi skal kunne stille liste igjen slik vi har gjort siden 1987, og bidra til meningsmangfoldet i kommunen!

Vi stiller med en liste med hele 57 Fredrikstad-folk, med ulike bakgrunner og kompetanse. Vi gleder oss til valget!

Fra venstre: Nr. 4. Elin Økstad, nr. 2. Gøran Karlsen, nr. 3. Kristine Lind Andreassen, nr. 1. Jonas Qvale og nr. 6. Elise Gonzales Aarvik

Her er våre kandidater til kommunevalget 2023:

1. JONAS MARKUS QVALE (1972), Karivold/Billedkunstner og musiker

2. Gøran Karlsen (1973), Bydalen/Lektor

3. Kristine Lind Andreassen (1976), Karivold/Kirkegårdsarbeider

4. Elin Økstad (1962), Bratthammeren/ Fagdirektør

5. Ole Jørgen Christiansen (1982), Haugeåsen/Undervisningsinspektør

6. Elise Gonzales Aarvik (2005), Lisleby/VGS-elev

7. Espen Hjardar (1969), Bydalen/Lærer

8. Silje Andersen (1995), Torp/Miljøarbeider

9. Knut Jarl Rødje (1947), Nabbetorp/Pensjonist/Tidl. rådgiver

10. Lisbeth Grytøyr (1968), Fuglevik/Rådgiver/lærer

11. Jørgen Sødeberg Jansen (1974), Smertu/kinosjef

12. Gustav Haviken-Bjørge (2003), Manstad/VGS-elev

13. Kristine Grinderud (1980), Tangen/Høgskolelektor

14. Morten Marius Karlsen (1970), Kongsten/Selger

15. Silje Steinsvik (1973), Kråkerøy/Utstillingskoordinator

16. Roy Andre Nilsen (1983), Holmen/Selvstendig næringsdrivende

17. Shahla Afsari (1962), Begby/Spesialpedagog i barnevernstjenesten

18. Ole-Christian Johansen (1977), Bratthammeren/Engagement Manager

19. Arne-Johan Skaug Martinsen (1975), Alshus/Ufør

20. Anja Rolf (1973), Gamlebyen/Rådgivende ingeniør elektro

21. Stephan Reis (1971), Gamlebyen/Journalist NRK

22. Erika Nesteng (1970), Slevik/Ufør lærer

23. Frank Andreassen (1953), Pensjonert lokfører

24. Annelie Axén (1975), Kråkerøy/Kulturformidler

25. Jon-Andreas Seth Johansen (1987), Kråkerøy/Barne- og ungdomsarbeider

26. Aina Binde (1982), Kråkerøy/Kinoansatt

27. Carl Mathias Smittil (1989), Trosvik/Barne- og ungdomsarbeider

28. Anne Haviken-Bjørge (1975), Manstad/Lærer

29. Petter Johannessen (1974), Kråkerøy/Formann

30. Anniken Paulsen (1955), St.Croix/komponist

31. Rolf Tveit (1952), Trosvik/Pensjonert vernepleier

32. Vanja Marie Larsen (1975), Filmprodusent/ Apenesfjellet

33. Frank Hall (1955), Pensjonist/ Kråkerøy

34. Nathalie Søderberg Knudsen (1999), Smertu/Student

35. Rolf Birger Stordahl (1948), Prestelandet/Pensjonert spesiallærer

36. Marianne Stranger (1981), Byens marker/Billedkunstner og musiker

37. Dag Henrik Ruzafa Jacobsen (1972), Lisleby/Miljøarbeider

38. Geir Løvli (1951), Kongsten/Pensjonert journalist

39. Kine Marie Bangsund (1991), Torp/Arealplanlegger

40. Terje Rene Andreassen (1959), Bydalen/Barnevernspedagog

41. Tina Helle (1974), Oksviken/Miljøarbeider

42. Matthias Solgaard Høye (1989), Selbak-Skjærviken/Lærer

43. Jakob Bangsund Nesteng (1999), Slevik/Student

44. Erika Kurahachi (1970), Christianslund/Førskolelærer

45. Madelene Sødeberg Knudsen (2003), Smertu/Student

46. Simen Hagerup (1980), Forfatter

47. Gabriele Leguina-Morel (1977), Kongsten/Lærer

48. Simen Amundsen (1987), Kråkerøy/Lærer

49. Elin Fredrikke Garcia (1977), Kråkerøy/Husøkonom

50. Jørn Pedersen (1972), Oredalen/Lærer

51. Jan Christian Häckert (1955), Gresvik/Selvstendig næringsdrivende

52. Andre Appelgren (1969), Holmen/Kjøpmann

53. Marita Renee Martinsen (1974), Lundheim/Mediegrafiker

54. Phillip Gordon Shaw (1974), Oredalen/Jobbkonsulent

55. Sara Alvhilde Larsen (2000), Apenesfjellet

56. Anne Schumacher (1960), Gressvik/Lærer

57. Trond Braathen (1951), Saltnes/Pensjonist

Narnteskogen er viktig for naturmangfoldet

I følge Miljødirektoratets Naturbase er Narnteskogen et av de største gjenværende skogområdene i kantsonen ved Glomma i Fredrikstad. Et viktig område for fugl og insekter.

Jonas Qvale
leder for Bymiljølista i Fredrikstad

Kristine Lind Andreassen
styremedlem i Bymiljølista i Fredrikstad 

Fredrikstad, 16. februar 2021.
Innlegget er publisert på demokraten.no 17. februar
Alle foto: Kristine Lind Andreassen

I disse dager ligger det en søknad om erverv av en konsesjonspliktig skogeiendom på bordet til primærnæringsutvalget i Fredrikstad kommune. Narnteskogen, som dette handler om, er en vakker gråor og heggeskog som ligger langs Glomma mellom Nabbetorp og Sellebakk. Arealet det nå søkes konsesjon på er del av en rekke eiendommer som er solgt fra selskapet Tomteutvikling AS til Arca Nova, og ny eier opplyser i konsesjonssøknaden at videre plan for eiendommen er nåværende bruk.

Konsesjonen er en formalitet, og det foreligger ingen planer om å gjøre noe her i dag. Området er uregulert i kommunenplanens arealdel, men er avsatt til turdrag. Det er også definert to hensynssoner: friluftsliv og kulturmiljø. En eventuell reguleringsplan med boligformål ville brutt med arealplanens bestemmelser for området. Kommuneadminstrasjonen mener derfor området er tilstrekkelig ivaretatt, men kanskje vi trenger mer vern?

I følge Miljødirektoratets Naturbase er Narnteskogen et av de største gjenværende skogområdene i kantsonen ved Glomma i Fredrikstad. Et viktig område for fugl og insekter. Skogen er i ferd med å utvikle gammelskogspreg med økende død ved mengde. Området må ses i sammenheng med Lisleby på andre siden av elva. Et av få steder i kommunen hvor det er «inntakt» skog på begge sider av elva og området er dermed en del av et større helhetlig område. Totalt sett vurderes derfor skogen ved Narnte til svært viktig.

Ytre påvirkning på skogen omtales i Naturbasen som Glommastien, som går gjennom området, hogstinngrep og generelt utbyggingspress. En utvikling av området i retning av park med flere stier og mer ferdsel vil kunne være kritisk for naturmangfoldet.

Mange kan kanskje se på området i dag som både unyttig og uryddig med nedfallstrær og søppel i form av rester og ruiner etter fortidens teglstensindustri. Det kan nok stemme at området er litt stemoderlig behandlet, men samtidig er det et svært viktig naturområde og en rekke kulturminner fra teglverskhistorien i byen befinner seg her som et åpent og levende museum satt i stand av frivillige over tid.

Bymiljølista er bekymret for press på området, og vi skal følge eventuelle planer om utvikling nøye. I samtaler med Arca Nova kommer det frem at de ønsker å utvikle området på lengre sikt med en sti. De ønsker det som et friluftsområde og en ressurs for boligene i nærheten. De presiserer også at de ønsker god dialog med kommunen og politikerne, og det skal vi følge opp.

Kanskje det er på tide at Fredrikstad kommune aktivt sikrer viktige bynære grøntarealer og naturområder som Narnteskogen og Mørkedalsskogen, ved å kjøpe dem eller gå inn og regulere dem enda strengere, for på best mulig måte ivareta historie og natur?

Bymiljølista vil bevare trehusene på Holmen

Hus er en viktig del av en bys historie og identitet, og det er særlig viktig å ta vare på hele miljøer av gamle hus, ikke bare enkelthus.

Jonas Qvale og Gøran Karlsen
bystyrerepresentanter Bymiljølista 

Jørgen Søderberg Jansen
styremedlem Bymiljølista

Bymiljøet i Fredrikstad har alltid vært viktig for Bymiljølista. Å bevare bymiljøet var en av de viktigste grunnen til at lista ble stifta i 1987, det var nettopp derfor navnet ble Bymiljølista.

Derfor kan ikke Bymiljølista være med på en plan som innebærer at en hel husrekke med historiske trehus blir revet på Holmen. Hus er en viktig del av en bys historie og identitet, og det er særlig viktig å ta vare på hele miljøer av gamle hus, ikke bare enkelthus.

Bymiljølista har allikevel stor sans for idéen om å åpne opp Veumbekken i Holmen-området. Det er en god plan som gir dobbel gevinst: Området får et løft samtidig som man ruster seg mot flom og overvann.

I de første planene skulle hele området få en full fornyelse, hvor flere av de gamle husene skulle erstattes av nye, flotte og kostbare bygg. En spennende plan det også, men heldigvis ville flertallet i Bystyret i 2018 heller bevare de gamle husene, kombinert med en åpning av bekken. Det håper vi at Bystyret fortsatt vil!

Bystyret 7. mai – Furutun, og samarbeid og solidaritet ut over vår egen kommune

Torsdag 7. mai ble Fredrikstad kommunes første ordinære bystyremøte gjennomført pr. videokonferanse, og det fungerte overraskende godt. Du kan se hele bystyremøtet her: https://kommunetv.fredrikstad.kommune.no/no/archive/274

Det var størst oppmerksomhet knyttet til saken om samlokalisering av avlastingstjenester på Furutun. En rekke innspill fra brukere og interesseorganisasjoner den siste tiden har pekt på at brukere og pårørende ikke har vært godt nok hørt i saken. Bymiljølista hadde bestemt seg for å støtte forslag om å sende saken tilbake med en bestilling om å sikre bedre medvirkning, og da kommunedirektøren selv foreslo å utsette saken, etter brev fra likestillings- og diskrimineringsombudet, støttet vi utsettingsforslaget, som også ble enstemming vedtatt. Bymiljølista ser fram til å behandle en sak om avlastingstjenestene der helse, brukerperspektiv og andre momenter framkommet i kritikk av saken blir bedre belyst.

Bymiljølistas gruppeleder Jonas Qvale

Våre representanter Jonas Qvale og Gøran Karlsen deltok også i en debatt som strakk seg over flere saker, der representanter fra høyresiden mente at kommunen har involvert seg med medlemsskap i for mange organisasjoner og nettverk, og ba om en oversikt. Denne gangen gjaldt det deltagelse i Nordic Safe Cities, et nordisk nettverk mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og Sunne byer, en del av WHO’s Healthy Cities nettverk. Bymiljølista støttet selvfølgelig deltagelse i disse nettverkene, og vi uttrykte undring over hvorfor bystyret tidligere har avvist initiativ om å tilslutte oss ICAN Citites Appeal mot atomvåpen, og Solidarity Cities, et initiativ for å samarbeide om å avhjelpe flyktningkrisen.

Bymiljølistas representant Gøran Karlsen


Vårt program sier blant annet «tenk globalt – handle lokalt». Til tross for at vi er en lokal liste, mener Bymiljølista at vi må samarbeide med andre, også i etiske spørsmål, og vi må vise solidaritet med mennesker utenfor vår egen kommune.
Først når vi gjør det kan vi virkelig kalle oss «Den lille verdensbyen»!

Bymiljølistas leserbrev i valgkampen, lenkesamling

Sats på nyskapende, profesjonelle kunstnere og fagmiljøer
Av Jonas Qvale, bystyrekandidat nr 1 for Bymiljølista, Lahelle
Publisert 6. september 2019

Faksimile, Fredriksstad Blad

«Jeg vil berømme kulturetaten i Fredrikstad for sitt målrettede og langsiktige arbeid for hele kulturfeltet, men nå må politikerne løfte atelierhus for kunstnere til handling.»

«Slik vil Qvale og Bymiljølista prioritere: – Når voksne mennesker setter opp en 50 år gammel musikal, er dette en form for næring som burde gå rundt av seg selv på billettinntekter, og når unike stemmer kommer med noen nytt av høy faglig kvalitet, skal vi heller prioritere det. «

Les hele innlegget her

Gratis buss, Fredrikstads neste suksesshistorie?
Av Henrik Lorentzen, bystyrekandidat for Bymiljølista, Slevik
Publisert 5. september 2019

«I høst skal Fredrikstad kommune tilby gratis buss i tre måneder. Jeg applauderer dette initiativet, men jeg synes det er viktig å påpeke at effekten vil bli enda bedre med en permanent ordning. Da vil passasjerene i større grad inkludere bussen i hverdagen. Vaner tar tid og snu, og jeg tror permanente løsninger er den eneste måten man kan snu trenden vi ser i dag hvor bilen brukes til så å si alt.«

«Gratis ferge har vært en eventyrhistorie for Fredrikstad, nå er det på tide å se på neste steg: Gratis buss!«

Les hele innlegget her

Bymiljølista, et lokalt miljøparti, kjenner byen som egen bukselomme
Av Frank Andreassen, medlem Bymiljølista, Fredrikstad
Publisert 2. september 2019

Bymiljølista vil at Fredrikstad kommune støtter FN-traktaten mot atomvåpen
Av Jan-Kåre Fjeld, gruppeleder Bymiljølista, Cicignon
Publisert 28. august 2019

Bymiljølista med solidaritet langt ut over sine nærmeste
Av Jonas Qvale, bystyrekandidat nr 1 for Bymiljølista, Lahelle
Publisert 23. august 2019

Bymiljølista mener: Vern Bingedammen og Mørkedalen
Av Jonas Qvale, bystyrekandidat nr 1 for Bymiljølista, Lahelle
Publisert 15. mai 2018

Vern Mørkedalsskogen – Bymiljølista sier nei til anleggsvei
Av Jonas Qvale, bystyrekandidat nr 1 for Bymiljølista, Lahelle
Publisert 11. februar 2019

Plassene på Mørchs minne blir dekket opp, Sylvi Listhaug
Av Jon-Andreas Seth Johansen, listekandidat for Bymiljølista og faglig kandidat for LO, Kråkerøy Publisert 2. september 2019

«Her kommer homolobbyen, unna vei!»
Av Jonas Qvale, bystyrekandidat nr 1 for Bymiljølista, Lahelle
Publisert 20. august 2019

Lederskifte i Bymiljølista betyr ikke andre boller – heller mer boller!
Av Jonas Qvale, bystyrekandidat nr 1 for Bymiljølista, Lahelle
Publisert 12. april 2019

Bymiljølista: Ja til bypakke – og et bedre kollektivtilbud
Av Jonas Qvale, bystyrekandidat nr 1 for Bymiljølista, Lahelle
Publisert 16. oktober 2018

Bymiljølista vil ha fontene på Dampskipsbrygga
Av Jan-Kåre Fjeld, gruppeleder Bymiljølista, Cicignon
Publisert 5. februar 2018

Se hele valglista vår her

Se hele valgprogrammet vårt her


Flom og styrtregn – hva kan vi gjøre?

Styrtregn skapte problemer i Fredrikstad i helgen. Nå er det varslet mer. Foto: Jon-Andreas Seth Johansen

Mange har blitt rammet av oversvømmede kjellere etter helgens styrtregn. Det er store materielle skader og leit for de som er rammet. Det er ikke sikkert det er 100 år til neste gang, for alt tyder på at klimaet blir villere og våtere i framtida.

Bymiljølista nevner disse problemene flere steder i vårt program, og vi vil jobbe for disse sakene:

-Problemer med overvann møtes bedre med grønne tak og jorddekker enn med asfalt og betongbygg


-Gamle bekkefar og diker bør holdes åpne eller gjenåpnes for å håndtere problemer med overvann

-Bekkene må vernes, la kantvegetasjon stå langs jordene. Lukkede bekker åpnes der det er mulig. Vi må ta vare på dammer og tjern, grave opp lukkede dammer der det er mulig.

Vi må forberede oss på store nedbørsmengder. Bonusen for disse tiltakene er mere grønt, og bekkefar vi kan vandre langs.

Les hele Bymiljølistas valgprogram her

Se Bymiljølistas valgliste 2019 her

Bevar Roald Amundsens Minne! Og hør «Roaldskvadet» av Jonas Qvale

Roald Amundsens Minne i Borge er stengt og strømmen skrudd av. Fredrikstad kommune må gjøre noe aktivt med fødestedet til verdens største polfarer! Dette må prioriteres.

Jonas Qvale, Thomas Dunker, en isbjørn og Erlend Lien på Roald Amundsens Minne i 2011

Som politiker, og siden det er valgkamp, skal man jo by på seg sjøl…

Her kan dere se Bymiljølistas førstekandidat Jonas Qvale fremføre «Roaldskvadet» sammen med gruppa Hornorkesteret i et opptak fra 2012. Hornorkesteret har opptrådt på Roald Amundsens Minne en rekke ganger. Kvadet med 17 vers ble skrevet til hundreårsjubileet for erobringen av sydpolen i 2011.

Hornorkesteret fremfører «Roaldskvadet» på Fagerhøi kultursenter i 2012
Hornorkesteret på Kråkerøy Motorfabrikk 2008


Les tidligere kultursjef Egil Syversens innlegg i Fredriksstad Blad om Roald Amundsens Minne:

«Ordfører, noen må ordne opp med Roald Amundsen Minne»


Her er polarentusiast Odd F. Lindbergs innlegg om Roald Amundsens Minne:

«Borge kommune grep ikke sjansen til å gjøre noe ut av Tomta»


Les kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen og etatssjef for Etat for bygg og eiendom Voica D. Imriks redegjørelse for status for senteret her:

Roald Amundsens Minne kan bli attraktivt senter, men det vil koste

Bymiljølista vil jobbe for å ta vare på og utvikle fødestedet til verdens største polfarer!

Roaldskvadet

Jonas Qvale 2011

1.
Kom nærmere, kom nærmere om dere høre vil
Om verdens største polfarer og alt som han fikk til
Ja, la oss alle samles her og hylle om vi kan
En stor organisator og en høyst uvanlig mann

2.
Hvem er denne karen kledt i skinn fra topp til tå?
Med haukenese, hubrobryn og ulveøyne grå?
-Hans navn er Roald Amundsen, vi kjenner ham så vel
Han nådde begge polene før han tok farvel.

3.
Født utenfor Fredrikstad i 1872
På Tomta uti Borge fikk polarheltdrømmen gro
Han leste om Sir Franklin og hans menn som frøs i hjel
Han sov med vindu’ åpent for å herde kropp og sjel

4.
Han lærte seg å seile i smul og opprørt sjø.
Studier fikk vente, alt han tenkte på var snø
Polarhistorien kjente han fra begynnelse til slutt,
Hans livsvei, den var klar fra han var gutt

5.
Først reiste’n ut med Belgica i 1897
De frøs fast i Antarktis og de kunne ikke snu
Fortvilelsen, den spredte seg, de trodde de sku’ dø
Men Amundsen han elsket is og snø

6.
Med den lille jakten Gjøa ble Nordvestpassasjen tatt
De reiste i tre år gjennom mørk og arktisk natt
Der så de Netsilikenes hundespann og klær;
Det beste for å klare arktisk vær

7.
Med Nordvestpassasjen bak ham, stod Nordpolen igjen
For hittil hadde ingen i verden funnet den
Og Nansens teorier tilsa at det kunne gå
Å fryse fast i drivisen og sådan polen nå

8.
Fram var en båt som kunne tåle isens trykk.
For å unngå å bli knust, var hun kort og rund og tykk.
Colin Archer tegnet henne slik som Nansen ba,
og denne skuta skulle Roald ha.

9.
Men så sa Cook og Peary at Nordpolen var nådd,
og tanken på en sledetur til Sydpolen ble sådd.
En seier i Antarktis foran Robert Falcon Scott
hadde gjort vårt lille land så godt.

10.
Ferden den ble planlagt ned til siste bukseknapp.
Alle tok sitt ansvar slik at polen ikke glapp,
og det norske flagg ble plantet av et hundesledelag,
og verden ble litt mindre på den dag.

11.
Sydpolens erobrer vendte blikket sitt mot sky.
Nye landområder kunne oppdages med fly,
for kartets hviteflekker var jo nesten borte snart
og i 1914 tok han flyvesertifikat.

12.
Igjen gikk ferden nordover og skuta den het Maud.
Veien den lå åpen for nok en heltedåd,
men å drive rundt i isen gikk for sakte for vår mann,
og Roald kjøpte to aeroplan.

13.
Utforskning av Polhavet ble neste ekspedisjon.
De landet ved en råk for å bekrefte posisjon’,
men skruisen, den fanget dem og truet deres liv.
Heldigvis var Roald full av driv!

14.
Hele verden hyllet dem for åtte-og-åtti nord
og Amundsen stod fram som en mann for sine ord,
så dro de ut med Norge, et luftskip stort og flott,
de dro tvers over Polhavet og så at det var godt.

15.
Hans siste ferd var ærefull, men endte med hans død.
Han skulle redde Nobile som var i havsens nød,
i 1928 dro de ut fra Tromsø havn,
Latham 47 var flyets navn.

16.
Amundsen, å Amundsen, vi kjenner ei din grav,
alt vi vet er at den er på bunnen av et hav,
i den Store Hvite Stillhet som du søkte gang på gang,
og til din pris vi synger denne sang.

17.
De sier Roald Amundsen var frekk og arrogant,
men ingen kan vel nekte for at Sydpolen han fant?
Han var den største polfarer som noen gang har levd,
og vi i Hornorkesteret holder hans navn i hevd.


Jonas Qvale, Bymiljølistas toppkandidat i Fredriksstad Blad

Bymiljølistas Jonas Qvale er først ut blant partitoppene i Fredriksstad Blads presentasjoner frem mot valget.


Les hele saken i Fredrikssstad Blad

– Hva er den viktigste saken for partiet ditt ved dette valget?

Det er å ta vare på barn og unge. Vi har jo som motto at det som er bra for barn og unge, er bra for alle. Men det er klart at også miljø er viktig for oss.

– Hvilke partier ønsker partiet ditt å samarbeide med etter valget?

Vi ønsker å samarbeide med Ap, SV og Sp slik vi har gjort, og ønsker velkommen både Rødt og MDG hvis de ønsker det. Vi kan samarbeide med flere også, vi. Vi har jo egentlig tradisjon for å finne konsensus og tror at polarisering og det å skape store skiller fører til politikerforakt.

Bymiljølista – på parti med de fire elementer!

Fire_elementer

Som vanlig er Bymiljølista på parti med de fire elementer ild, luft, jord og vann:

Det er en symbolsk inndeling fra antikkens Hellas som vi synes er fin, og som vi bruker i vårt valgprogram:

Bymiljølista er på parti med de fire elementer:

«ILD»
BYMILJØLISTA jobber for en varm og vennskapelig kommune.

-Vi vil ha en inkluderende by, en by som er god å bo i for alle, der alle føler seg velkomne.

-Fredrikstad kommune har plass og råd til å ta i mot flyktninger. Bymiljølista mener vi må ta vårt ansvar.

-Vi vil ha en kommune med mange lune kroker og solrike plasser.

-Vi vil at kommunen skal utrede et forbud mot salg og bruk av engangsgriller i kommunen.

-Vi vil at kommunen skal etablere rasteplasser der man kan grille.

-Vi vil jobbe for en fyrverkerifri kommune av hensyn til dyr, helse og miljøet.

-Vi vil ha en kommune og et samfunn i samsvar med økologiske, bærekraftige prinsipper.

-Vi vil støtte og videreutvikle grønn industri, sirkulærøkonomi og grønne arbeidsplasser.

-Vi er opptatt av å ha god kontakt med lokalsamfunnene.

-Vi mener at et godt kulturtilbud betyr mye for innbyggerne, og vi vil jobbe for at både lokalkulturen og rikskulturen skal oppleve at Fredrikstad er kulturbyen.

-Bibliotekene er gratis møteplasser, og vi er for søndagsåpne bibliotek og nye løsninger med selvbetjening. Vi vil bevare og utvikle lokale bibliotekfilialer.

-Vi vet at velferd for barn, unge, voksne og eldre koster, og vi vil prioritere dette.

-Vi vil støtte nyskapende og faglig kompetente kulturutøvere og miljøer i Fredrikstad kommune.

-Vi vil vise vår støtte til undertrykte i andre land og mener Fredrikstad kommune ikke burde kjøpe varer fra okkuperte områder.

«LUFT»
BYMILJØLISTA vil redusere biltrafikken i sentrum. Vi vil ha en luftig og åpen by!

-Vi vil ha et levende og trivelig bysentrum, der menneskene og ikke bilen har førsterang! Bymiljølista vil regulere farten ned til 20 km i store deler av sentrum, og bruke enveiskjøring for å begrense trafikken, og gjøre Storgata om til flerbruksgate. Vi vil vurdere om dette også kan gjøres i andre sentrumsgater. Folk først!

-Vi ønsker å videreutvikle de miljøvennlige kollektivløsningene. Vi ønsker at kommunen tar tilbake kontrollen over busstilbudet, og vi vil jobbe for hyppigere avganger og et bedre rutetilbud for både buss og ferge. Kollektivtrafikk må prioriteres foran privatbilisme.

-Dersom antall biler minsker, så minsker også trengselen. Kollektivtrafikken må bli
attraktiv, det må lages kollektivfelt, og billetter og periodekort må bli rimeligere.

-Bymiljølista er for bypakken med bomfinansiering slik den foreligger i dag, men vi vil helst ha veiprising på lenger sikt. Bomringen forutsetter at kollektivtransport blir et reelt alternativ til bil også ut i distriktene.

-Vi vil arbeide for en «Sykkel på bussen»-løsning

-Vi vil ha god fremkommelighet for gående og syklende med gang- og sykkelstier. Alle skal kunne velge å la bilen stå.

-Bymiljølista ønsker å stille strenge miljøkrav til cruisetrafikk til Fredrikstad. Vi vil blant annet at de skal koble seg til landstrøm, av miljøhensyn. Før dette er i orden både på skipene og på land, ønsker ikke Bymiljølista cruiseskip velkommen til Fredrikstad.

«JORD»
BYMILJØLISTA jobber for en «grønn by»

-Vi vil ha en by og omegn med grønne lunger, løkker og blomsterenger

-Vi ønsker ikke kjøpesenter på ‘’Værste’’

-Vi vil ha et sterkt jordvern – den gjenværende dyrkbare marka må ikke bygges ned!

-Vi ønsker fortetting av sentra og i etablerte utbygde områder i distriktene -på den måten tar vi også vare på jorda.

-Vi vil arbeide for at resirkulering og gjenbruk i alle kommunens virksomheter blir en realitet, og at alle skoler bruker dette som en del av sitt miljøpedagogiske arbeid.

-Vi vil jobbe for etablering av flere naturavdelinger i barnehagene og flere ute-SFO’er

-Kommunens barn skal ha tilgang til lekeplasser og grøntområder der de bor. Eksisterende lekeplasser må vedlikeholdes.

-Vi vil lytte til ungdommen og skape gratis møte- og aktivitetsplasser for dem.

-Vi vil sette fokus på salg av kortreist mat, stimulere til flere markeder som REKO-ringen. Betaling for torgplass skal ikke være en hindring for de som ønsker å tilby lokale matvarer.

-Vi vil jobbe for å øke interessen for sunt og bærekraftig kosthold med kortreist mat og mindre kjøtt.

-Vi mener at nye bygg i sentrum bør ha «grønne» tak, altså beplanting som suger opp vann, fanger karbon og er oppholdssted for insekter og fugler. Dette skal ikke være erstatning for påkrevd tilgang til grøntområder.

-Det må kunne bygges i høyden enkelte steder, men det er også viktig at vi ikke blir innesperret i vår egen by. Spesielt langs elvefrontene må vi nå verne mot for høye bygg tett mot elven.

«VANN»
BYMILJØLISTA vil bruke elva og vannet til nytte og glede

-Vi vil jobbe for et stadig bedre fergetilbud, elva når mange. Vi må prioritere vedlikehold og videreutvikling av anløp langs elva. I Fredrikstad ligger alt til rette for en elvemetro.

-Barn og unge i Fredrikstad kommune skal få svømmeundervisning.

-Det bør vurderes en gratis badeferge i sommermånedene.

-Vi ønsker oss åpne elvebredder, der eventuell utbygging skal skje etter prinsippet «elva er for alle».

-Vi anser elvebreddene som et stort uutnyttet potensiale for hyggelige, helsefremmende aktiviteter. Vi vil jobbe for etablering av bystrender og støtte tiltak som badstuflåte.

-Vi er glade over å se at fontenen på Stortorvet skaper stor glede og trivsel og vil jobbe for at Fredrikstad får flere fontener og vannskulpturer til ytterligere glede for små og store.

-Problemer med overvann møtes bedre med grønne tak og jorddekker enn med asfalt og betongbygg.

-Gamle bekkefar og diker bør holdes åpne eller gjenåpnes for å håndtere problemer med overvann.

-Vollgravene i Gamlebyen er et særegent habitat (leveområde) med stort artsmangfold av planter, fugl og fisk. Kommunen må ta ansvar for ivaretakelse og bevisstgjøring om dette.

-Vi må bevare og ivareta kystkulturen i kommunen.

– – –

Stem Bymiljølista i kommunevalget i Fredrikstad 9. september!

Bymiljølistas valgprogram 2019-2023

bym_logo_ny

Bymiljølistas valgprogram
2019-2023

«DET SOM ER BRA FOR BARN OG UNGE, DET ER BRA FOR ALLE»

Alle skal ha det bra i FREDRIKSTAD.

Bymiljølistas program er inndelt i syv hovedområder:

Miljø
Barn og ungdom
Kultur og idrett
Helse og omsorg
Offentlig forvaltning
Næringsutvikling
Lokalsamfunnene

Bymiljølista er et partipolitisk uavhengig alternativ til de etablerte partiene, og vi arbeider både utenfor og innenfor de politiske organer. Vi målbærer velforeningers, miljøvernorganisasjoners og enkeltpersoners interesser i kommunale styrer og utvalg.

Bymiljølistas verdisyn er forankret i miljøbevegelsen, arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen, og er bygget på solidaritet og likeverd og et helhetlig menneskesyn.

Bymiljølista setter barn og unge først, alltid, fordi de er framtida. Vi mener at det som er bra for barn og unge, er bra for alle.

Vi har et lokalt og langsiktig miljøperspektiv med et unikt fokus på vår kommune og innbyggerne her. Det er en rekke rikspolitiske saker vi ikke tar stilling til, siden vi kun stiller liste i Fredrikstad.

Bymiljølista mener at miljøutfordringene viser at det er nødvendig med en snuoperasjon bort fra overdreven materialisme til det bærekraftige samfunn. Disse utfordringene må møtes med tiltak basert på kunnskap og det innebærer at forbruket må ned.

For oss i Bymiljølista inkluderer begrepet miljø også nærmiljøer, kulturlandskap, arkitektur og estetikk, og i tillegg sosialt miljø, hvordan vi har det sammen i samfunnet vårt.

For oss i Bymiljølista  er det viktig at alle i Fredrikstadsamfunnet har like muligheter og at ingen faller utenfor. Inkludering er sentralt for å oppnå dette, og det betyr at alle skal oppleve at de føler seg ønsket i Fredrikstad. Det er store forskjeller i Fredrikstad-samfunnet, og vi må jobbe for å utligne disse.

Bymiljølista mener at det viktigste i skolen er god bemanning, kompetente lærere og gode rammer for individuell oppfølging.

Bymiljølista mener at vi må ta oss råd til å prioritere kunst og kultur selv om økonomien er presset. Kunst og kultur skal tas på alvor og involveres mer i samfunnsutviklingen.

Bymiljølista mener at vi ikke har råd til å bruke fellesskapets midler på velferdsprofittører, og vi mener det er best for brukere og ansatte at det offentlige utfører velferdsstjenster.

Bymiljølista skal møte nazisme og fascisme med fredelig motstand.

Bymiljølista står konsekvent opp for naturen når den trues av kortsiktige interesser.

Bymiljølista ønsker en rutine der alle kommunens politikere samles og diskuterer store og kompliserte saker og lytter til hverandre, før de behandles i utvalg og i bystyret.

Vår politikk er basert på en firedelt solidaritet:

1. Solidaritet med naturen og det økologiske system
2. Solidaritet med de kommende generasjoner
3. Solidaritet med verdens folk
4. Solidaritet med mennesker i vårt eget land

Våre visjoner for fremtiden:

Bymiljølista ønsker en medmenneskelig kommune som viser fellesskap, humor, håp og omsorg, og som ikke overskrider naturens tålegrenser.Et varmere Fredrikstad-samfunn der nærhet, respekt og medmenneskelighet er satt i fokus, hvor vi har god inkludering og integrering og der den enkelte kan føle trygghet.Vakre og lekne byrom og nærmiljøer der folk kan møtes og trives.En samfunnsutvikling basert på økologiske prinsipper, økonomisk nøkternhet og sosial likhet og frihet.

Vi lover ikke gull, men et grønnere Fredrikstad!

Bymiljølista vil jobbe for en grønn omstilling av Fredrikstad-samfunnet. Det grønne skiftet innebærer ikke fortsatt vekst, men redusert forbruk. Vi ønsker at Fredrikstad skal bli et kraftsenter for sirkulærøkonomi med mål om at ressurser forblir i økonomien.

Klimaforandringene er blant vår tids største utfordringer. Vi vil investere i holdbare løsninger som møter klimautfordringene og skaper nye arbeidsplasser. Klimakrisen åpner for nye muligheter ved å satse på nye foretak og bransjer. Miljøsatsing skaper jobber.

Vi mener at jernbane, buss, fornybar energi, sykkelbaner og energismarte byer er fremtiden.

Bymiljølista vil bort fra «bruk og kast»-mentaliteten. Det skal være lønnsomt å reparere det som går i stykker. Avfallsmengden må reduseres drastisk og avfallsbehandlingen skal være kretsløpsbasert.

Fredrikstad skal være en bærekraftig kommune der alle har rett til ren luft, rent vann og god tilgang til friområder.

Fredrikstad kommune skal redusere støy, luftforurensing og klimagassutslipp.

Verdigrunnlaget vi tar utgangspunkt i er:

-Et samfunn med et solidaritetsbegrep der natur og samfunn er koblet sammen.
-Kretsløpsamfunnet basert på fornybare ressurser og resirkulering.
-Livskraftige lokalsamfunn.
-Vern om enkeltmennesket. Vi vil jobbe for at alle mennesker får utviklingsmuligheter i eget liv, og mulighet til å kunne delta i ulike samfunnsaktiviteter.
-Bevaring av lokale tradisjoner og kulturarv.
-Livskvalitet fremfor materialisme.
-Mangfold og nøkternhet bør være nøkkelord for samfunnssutviklingen.
-Fellesnytte fremfor egennytte.
-Tenke globalt og handle lokalt.

Bymiljølista er på parti med de fire elementer:

«ILD»
BYMILJØLISTA jobber for en varm og vennskapelig kommune.

-Vi vil ha en inkluderende by, en by som er god å bo i for alle, der alle føler seg velkomne.

-Fredrikstad kommune har plass og råd til å ta i mot flyktninger. Bymiljølista mener vi må ta vårt ansvar.

-Vi vil ha en kommune med mange lune kroker og solrike plasser.

-Vi vil at kommunen skal utrede et forbud mot salg og bruk av engangsgriller i kommunen.

-Vi vil at kommunen skal etablere rasteplasser der man kan grille.

-Vi vil jobbe for en fyrverkerifri kommune av hensyn til dyr, helse og miljøet.

-Vi vil ha en kommune og et samfunn i samsvar med økologiske, bærekraftige prinsipper.

-Vi vil støtte og videreutvikle grønn industri, sirkulærøkonomi og grønne arbeidsplasser.

-Vi er opptatt av å ha god kontakt med lokalsamfunnene.-Vi mener at et godt kulturtilbud betyr mye for innbyggerne, og vi vil jobbe for at både lokalkulturen og rikskulturen skal oppleve at Fredrikstad er kulturbyen.

-Bibliotekene er gratis møteplasser, og vi er for søndagsåpne bibliotek og nye løsninger med selvbetjening. Vi vil bevare og utvikle lokale bibliotekfilialer.-Vi vet at velferd for barn, unge, voksne og eldre koster, og vi vil prioritere dette.

-Vi vil støtte nyskapende og faglig kompetente kulturutøvere og miljøer i Fredrikstad kommune.-Vi vil vise vår støtte til undertrykte i andre land og mener Fredrikstad kommune ikke burde kjøpe varer fra okkuperte områder.

«LUFT»
BYMILJØLISTA vil redusere biltrafikken i sentrum. Vi vil ha en luftig og åpen by!

-Vi vil ha et levende og trivelig bysentrum, der menneskene og ikke bilen har førsterang! Bymiljølista vil regulere farten ned til 20 km i store deler av sentrum, og bruke enveiskjøring for å begrense trafikken, og gjøre Storgata om til flerbruksgate. Vi vil vurdere om dette også kan gjøres i andre sentrumsgater. Folk først!

-Vi ønsker å videreutvikle de miljøvennlige kollektivløsningene. Vi ønsker at kommunen tar tilbake kontrollen over busstilbudet, og vi vil jobbe for hyppigere avganger og et bedre rutetilbud for både buss og ferge. Kollektivtrafikk må prioriteres foran privatbilisme.

-Dersom antall biler minsker, så minsker også trengselen. Kollektivtrafikken må bli
attraktiv, det må lages kollektivfelt, og billetter og periodekort må bli rimeligere.

-Bymiljølista er for bypakken med bomfinansiering slik den foreligger i dag, men vi vil helst ha veiprising på lenger sikt. Bomringen forutsetter at kollektivtransport blir et reelt alternativ til bil også ut i distriktene.

-Vi vil arbeide for en «Sykkel på bussen»-løsning

-Vi vil ha god fremkommelighet for gående og syklende med gang- og sykkelstier. Alle skal kunne velge å la bilen stå.

-Bymiljølista ønsker å stille strenge miljøkrav til cruisetrafikk til Fredrikstad. Vi vil blant annet at de skal koble seg til landstrøm, av miljøhensyn. Før dette er i orden både på skipene og på land, ønsker ikke Bymiljølista cruiseskip velkommen til Fredrikstad.

«JORD»
BYMILJØLISTA jobber for en «grønn by»

-Vi vil ha en by og omegn med grønne lunger, løkker og blomsterenger

-Vi ønsker ikke kjøpesenter på ‘’Værste’’

-Vi vil ha et sterkt jordvern – den gjenværende dyrkbare marka må ikke bygges ned!

-Vi ønsker fortetting av sentra og i etablerte utbygde områder i distriktene -på den måten tar vi også vare på jorda.

-Vi vil arbeide for at resirkulering og gjenbruk i alle kommunens virksomheter blir en realitet, og at alle skoler bruker dette som en del av sitt miljøpedagogiske arbeid.

-Vi vil jobbe for etablering av flere naturavdelinger i barnehagene og flere ute-SFO’er

-Kommunens barn skal ha tilgang til lekeplasser og grøntområder der de bor. Eksisterende lekeplasser må vedlikeholdes.

-Vi vil lytte til ungdommen og skape gratis møte- og aktivitetsplasser for dem.

-Vi vil sette fokus på salg av kortreist mat, stimulere til flere markeder som REKO-ringen. Betaling for torgplass skal ikke være en hindring for de som ønsker å tilby lokale matvarer.

-Vi vil jobbe for å øke interessen for sunt og bærekraftig kosthold med kortreist mat og mindre kjøtt.

-Vi mener at nye bygg i sentrum bør ha «grønne» tak, altså beplanting som suger opp vann, fanger karbon og er oppholdssted for insekter og fugler. Dette skal ikke være erstatning for påkrevd tilgang til grøntområder.

-Det må kunne bygges i høyden enkelte steder, men det er også viktig at vi ikke blir innesperret i vår egen by. Spesielt langs elvefrontene må vi nå verne mot for høye bygg tett mot elven.

«VANN»
BYMILJØLISTA vil bruke elva og vannet til nytte og glede

-Vi vil jobbe for et stadig bedre fergetilbud, elva når mange. Vi må prioritere vedlikehold og videreutvikling av anløp langs elva. I Fredrikstad ligger alt til rette for en elvemetro.

-Barn og unge i Fredrikstad kommune skal få svømmeundervisning.

-Det bør vurderes en gratis badeferge i sommermånedene.

-Vi ønsker oss åpne elvebredder, der eventuell utbygging skal skje etter prinsippet «elva er for alle».

-Vi anser elvebreddene som et stort uutnyttet potensiale for hyggelige, helsefremmende aktiviteter. Vi vil jobbe for etablering av bystrender og støtte tiltak som badstuflåte.

-Vi er glade over å se at fontenen på Stortorvet skaper stor glede og trivsel og vil jobbe for at Fredrikstad får flere fontener og vannskulpturer til ytterligere glede for små og store.

-Problemer med overvann møtes bedre med grønne tak og jorddekker enn med asfalt og betongbygg.

-Gamle bekkefar og diker bør holdes åpne eller gjenåpnes for å håndtere problemer med overvann.

-Vollgravene i Gamlebyen er et særegent habitat (leveområde) med stort artsmangfold av planter, fugl og fisk. Kommunen må ta ansvar for ivaretakelse og bevisstgjøring om dette.

-Vi må bevare og ivareta kystkulturen i kommunen.

Programområder:

1. BYMILJØLISTAS MILJØPOLITIKK
Levende bymiljøer og nærmiljøer

-Vi sier nei til nedbygging av matjorda.

-Naturen har egenverdi. De naturområdene og ressursene som ligger utilgjengelige og/eller ubenyttede har egenverdi og skal bestå urørte. Naturen har ikke som eneste funksjon å tjene menneskelige behov.

-Planene om å utvide farleden til Borg havn bør utføres med største forsiktighet og med hensyn til miljøet.

-Fredrikstad kommune skal være fri for bruk av all form for engangsplast. Avfallsmengden i Fredrikstad må reduseres gjennom mindre forbruk, mindre emballasje, og større grad av gjenbruk

-Estetiske hensyn må veie mye mer i planleggingen. Stedstilpasning, utsmykning og helhetlig bebyggelse er stikkord.

-Vi vil kreve at utbyggere/næringslivet tar store hensyn til estetikk og bærekraft, og at de må regne med det som en kostnad.

-Uttalelsene til Fredrikstad kommunes byantikvar bør tillegges stor vekt i alle bevarings- og planspørsmål

-Vi sier ja til bygg i massivtre, mikrohus, nullhus og hus av resirkulerte materialer og vil at kommunen aktivt skal legge til rette for dette.

-Vi ønsker mer liv i byens parker og plasser. Bymiljølista vil ha ha flere lekeapparater og aktiviteter for barn, ungdom og eldre i parkene, både i sentrum og rundt i lokalsamfunnene.

-Kommunen må være for alle, det må legges til rette for rimeligere boliger i sentrum og nærområder. Der kan flere høyhus sørge for både flere boliger og gi en god miljøefffekt, siden man kan gå eller sykle til arbeid og sentrumsnære kultur- og fritidsaktiviteter.

-Bymiljølista vil arbeide for restaurering og bevaring av kulturminner og gammel bebyggelse. Det er også viktig at eldre bebyggelse ikke blir lagt i skyggen av nye høye bygg for tett på.

-Vi vil ha et levende sentrum som også har rom for spesialforretningene

-Elvepromenaden på Kråkerøysiden må ikke bygges igjen

-Bymiljølista vil ha flere grønne lunger. Bilene i P-hus, folk og liv i gatene.

-Sammenhengende gang-og sykkelstier også i distriktene.

-Større bevilgninger til nærmiljøtiltak gjennom lokalsamfunnene

-Ivaretagelse og videreutvikling av eksisterende boligområder og lokalmiljøer

La Fredrikstadnaturen gå i arv

Mangfoldet i naturen er utsatt for press i Fredrikstad som over alt ellers. Utbyggingsinteresser, næringsinteresser og forurensning truer vår natur. Bymiljølista vil bevare naturperlene for framtidens generasjoner.

-Artenes livsmiljø må vernes og artsmangfoldet skal bevares.

-Dyr hører hjemme i naturen ikke i sirkus. Alt som lever skal tas vare på i sitt naturlige miljø og ikke fjernes derifra.

-Bekkene må vernes, la kantvegetasjon stå langs jordene. Lukkede bekker åpnes der det er mulig. Vi må ta vare på dammer og tjern, grave opp lukkede dammer der det er mulig.

-Bruken av sprøytemidler i i kommunens naturområder holdes på et minimum

-Få tilbake blomsterengene. Mange steder bør man opparbeide naturlig eng istedenfor store plenflater.

-Samarbeide med naturvernere og andre frivillige. Kommunen må gi støtte til organisasjoner og enkeltpersoner som kan gjøre en god innsats for å verne naturen.

-Sammenhengende grønnstruktur er viktig.

-Glommastien og andre naturstier vedlikeholdes, Kråkerøystien og Onsøystien videreutvikles i samarbeid med grunneierne.

-Grønne lunger og mindre parker må bevares.

-Når det bygges og utvikles områder skal vi også tenke på å anlegge grønne lunger og parker.

Avfall er ressurser som må utnyttes

For Bymiljølista er avfall ressurser på avveie. Kildesorteringen kan fortsatt bli bedre, og det må jobbes mer med gjenbruk og å redusere forbruk.
 Bymiljølista vil arbeide for at:

-Alle byens barnehager og skoler skal drive aktiv kildesortering og kompostering og ha fokus på gjenbruk.

-Alle offentlige virksomheter skal kildesortere og jobbe mot en visjon om ‘’null avfall’’

-Avfallsmengden må reduseres gjennom redusert forbruk, mindre emballasje, mindre bruk og kast-mentalitet

-Flere bruksområder for avfall tilstrebes. Vi må fortsette å stimulere gjenvinningsindustri til å etablere seg i Fredrikstad kommune.
-Vi ønsker å videreføre og utvikle samarbeidet med organisasjoner som rydder i miljøet og skaper miljøengasjement. Vi vil ha en plastfri natur.

Fortsatt satsing på buss og ferge

Det er viktig at vi klarer å redusere biltrafikken. For å klare det må vi ha god og rimelig kollektivtrafikk.
 Bymiljølista mener at:

-Fergetilbudet må utvikles videre, med utvidete tider og flere stoppesteder. Fergetilbudet skal være gratis, utvidelser av rutene skal ikke finansieres med billettavgift.

-Fredrikstad kommune må få større innflytelse over busstilbudet.

-Bussen må være et reelt alternativ til bilen, det innebærer rimelige priser, tilgjengelighet og frekvens i hele kommunen. På sikt bør busstilbudet i kommunen bli gratis.

-Bussholdeplassene må ha gode leskur, kombinert med trygg sykkelparkering.

-Sikringen av skoleveier må fortsette og vi vil jobbe for 30 km/t i boligområder.

Sykkelen er bra for helse og miljø

Fredrikstad er ideell for sykling, men det er mange steder vanskelig å komme frem på sykkel. Å velge sykkel fremfor bil må være en mulighet uansett hvor i kommunen man bor. Alle, også barn og ungdom, må kunne sykle til jobb, skole, fritidsaktiviteter, butikk eller andre steder uten å bli stoppet av farlige strekninger uten sykkelvei.

Bymiljølista mener:

-Sammenhengende sykkelveinett er viktig, slik at alle kan sykle trygt.

-Det må tilrettelegges for sykling i sentrum, uten fortauskanter som hindrer syklistene.

-Egne sykkelbaner der det er blandet trafikk

-Sykkelruter skal skiltes godt

-Bedre vedlikehold og brøyting av sykkelveinettet

-Flere låsbare sykkelstativer, og flere under tak. Se på muligheten for bemannet sykkelparkering i sentrum.


2. BARN OG UNGDOM

Vår viktigste ressurs – Slipp barn og unge til!

-Vi ønsker prøveordninger med stemmerett for 16-åringer velkommen.

-Barne­tryg­den skal komme i tillegg til sosial­stø­na­den.

-Vi vil jobbe for «sunne barn og en sunn framtid»

-Vi ønsker flere møteplasser som er gratis og uten kjøpepress

-Bymiljølista ønsker at Fredrikstad skal være en attraktiv kommune for barnefamilier gjennom satsing på friluftsliv, frisk luft, aktivitet, parker.

-Vi ønsker en by med flere naturbarnehager.

-Barns og ungdoms kår skal vektlegges i alle saker som skal behandles politisk

-Kommunen må være en aktiv tilrettelegger hvor barn/ungdom selv er med på drift og avgjørelser.

-Ungdomsteamet må følges opp og gis de beste betingelser for et svært viktig forebyggende arbeid.

-Vi vil ha flere fritidsklubber, alle barn skal ha et tilbud.

Fredrikstadskolen skal stå for kvalitet og trivsel, og Bymiljølista vil prioritere den offentlige skolen:

-En god skole kjennetegnes ved at den er tydelig på verdier og sitt innhold

-Vi ønsker å se på mulighetene for en hjemmeleksefri kommune

-Vi er for et enkelt gratis skolemåltid i kommunens skoler

-Skolen må verne om talentene. Bymiljølista vil ha en skole for «de tusen talenter»

-Kommunen må bevilge penger til skoleturer

-SFO bør bli rimeligere og gratis SFO til alle i første klasse bør være et mål

Barnehager av høy kvalitet

-God bemanning er en forutsetning for trivsel både for barn og ansatte.

-Opprustning av uteplassene i Fredrikstad-barnehagene.

-Bymiljølista vil ha gode offentlige barnehager og vi er negative til selskaper som tar ut overskudd på barnehagedrift.

3. KULTUR OG IDRETT
Viktige drivere i Fredrikstadsamfunnet

Bymiljølista vil ha et levende, mangfoldig og bredt kulturliv i Fredrikstad. Bymiljølista mener kunst og kultur er veldig viktig for trivsel, identitet og miljø. Å delta i andres kultur og dele egen kultur hjelper oss til å forstå hverandre bedre.

Moderne kunst og kultur har likevel en egenverdi og skal ikke brukes til å drive stedsutvikling, eller fremme andre interesser en kunsten selv. Det er en styrke i seg selv for en kommune å ha et profesjonelt kulturliv på et høyt faglig nivå.

I vårt kulturprogram legger vi hovedvekten på å styrke kulturbudsjettets driftsrammer. For å bedre kulturlivets betingelser og styrke kulturen i Fredrikstad vil Bymiljølista gå inn for at:

-Rammen til kultur må styrkes inkludert søkbare tilskudd, for å sikre et godt og mangfoldig kulturliv i kommunen.

-Det skal jobbes for at flere bruker byens kulturtilbud – kultur er et klimasmart alternativ til materielt forbruk.

-Barn i Fredrikstad kommune skal få mulighet til å utøve og oppleve kultur.

-Vi vil ha reklamefrie kulturarenaer for barn.

-Det skal utvikles et «opplevelseskort» for lavinntektsfamilier til kommunens kulturtilbud der disse koster penger (Fredrikstad kino, Kongsten, Blå Grotte, St. Croix, annet)

-Fredrikstad kommune skal satse på nyskapende, fagkompetente og egenartede kulturutøvere. Vi må prioritere de originale stemmene fra Fredrikstad som markerer seg i sine felt nasjonalt og internasjonalt med høy faglig kvalitet. Ved å støtte og legge til rette for fagmiljøer innen scenekunst, billedkunst, kunsthåndverk, musikk og litteratur lokalt, vil vi også se at flere tilskudd fra statlige institusjoner som Norsk kulturråd tilfaller utøvere i kommunen vår.

-Tilskudd til kunst- og kultur: Prosjekter og tiltak på høyt faglig nivå bør prioriteres.

-Fredrikstad kommune skal følge råd om avsetninger til kunstutsmykninger av offentlige rom og nybygg, stimulere og tilrettelegge for utbyggere som vil bruke midler på kunstnerisk utsmykning, og legge til rette for at kunstfaglig kompetente medlemmer oppnevnes til utsmykningskomitéene.

-Fredrikstad kommune støtter og legger til rette for et atelierfellesskap for kunstnere. Kommunen må jobbe for å skaffe egnede lokaler til fellesatelierer for billedkunstnere og kunsthåndverkere, helst sentralt, og sikre langsiktige arbeidsforhold for kommunens kunstnere.

-Østfoldteatret skal følges opp med de økonomiske forpliktelsene kommunen har påtatt seg, og bli et kraftsenter for teater og scenekunst i Viken-regionen.

-Bibliotekene må videreutvikles og styrkes med de nye funksjonene framtidens bibliotek krever. Bibliotekene er en gratis møteplass for informasjon, samarbeid og utvikling og allmenhetens garanti for tilgang på informasjon. Bibliotekene bør være søndagsåpne.

-Utleiepriser i kommunens kulturlokaler som Blå Grotte, Speilet, Bibliotekets aula og St. Croix-huset må være lave nok til at lokale lag og foreninger har råd til å bruke dem.

-Fredrikstad kino skal fortsatt drives av kommunen.

-Kulturutveksling. Fredrikstad er en liten verdensby med innslag av borgere fra hele verden. Dette gir en unik mulighet til en økt internasjonal kulturutveksling noe som vil berike og utvikle Fredrikstad til det kultursamfunnet vi ønsker og trenger.

-Kulturskolen bør være tilgjengelig for alle. I dag står mange på venteliste, og rammene bør styrkes.

Idrett

Bymiljølista er stolt over byens mangfoldige idrettsliv. Vi vil støtte toppidretten og styrke breddeidretten.

-Barn og ungdomsidretten bør ta sikte på at flest mulig engasjeres og at idrettslagene samarbeider aktivt.

-Idretten en viktig faktor for å få innvandrere integrert i Fredrikstadsamfunnet.

-Foreldrebetalingen i idrettslagene må ikke settes for høyt, dermed må tilskuddene sikre driften av lagene. Et «opplevelseskort» kunne gitt barn fra lavinntektsfamilier muligheter til å delta.

-Det bør være lavere leiesatser i idrettshallene for arrangementer som drives på dugnadsbasis for å drifte lokale klubber og lag, enn for kommersielle arrangementer.

-Bygget til Fredrikstad turnforening er en perle i byen vår og må bevares. Det er en kommunal oppgave å hjelpe til med å ta vare på et slikt bygg.

-Vi ønsker en nøktern Arena Fredrikstad der barn og unge prioriteres.

4. GOD HELSE OG OMSORG I FREDRIKSTAD
Helse og omsorg for hver krone – nei til velferdsprofitt!

Eldreomsorgen i Fredrikstad

Midlene vi setter av til omsorgstrengende skal ikke brukes på private tjenesteytere som tar ut profitt.

-Følge opp kommunens handlingsplan om utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

-Oppfølging slik at eldre får næringsrik og variert kost.

-Eldre på institusjoner må også få besøke sine i deres hjem.

-Eldre må ha mulighet til å leve i omgivelser som er trygge og tilpasset personlige behov til enhver tid, hjemme og på institusjon.

-La omsorgsboliger være boliger der omsorg kan gis. Det forutsetter tilstrekkelige ressurser og god kompetanse.

Boliger og kort- og langsiktig hjelp til rusavhengige

-Bymiljølista vil samarbeide tettere med de rusavhengige og deres medspillere for å sørge for å ha den beste informasjonen om hva som trengs i både et kortsiktig og langsiktig perspektiv

-Tilpassede boliger er mangelvare i Fredrikstad. Bymiljølista vil løse dette ved å bygge hospits(er), med bemanning og fasiliteter som felles vaskerom og kjøkken.

-Se på muligheten for å etablere en akutt-telefon for de som trenger hjelp etter endt behandling/fengsel og et døgnåpent tilbud om bolig.

-Ettervern er viktig for å ha mulighet til å lykkes i en nyervervet verden.

-Det er viktig med forebyggende tiltak for ungdom, med ettermiddagstilbud og helgetilbud, og voksne som bryr seg.

Framkommelighet for funksjonshemmede er en menneskerettighet

Framkommelighet er for funksjonshemmede mange steder for dårlig. Kommunen må øke fokus på universell utforming i offentlig rom. Vi ønsker å bevare HC-parkeringsplasser i sentrum. Vi vil fjerne fysiske hindre for rullestolbrukere som fortauskanter. Bymiljølista vil arbeide for at:

-Fredrikstad kommune skal legge FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne til grunn for sin politikk og tjenesteyting til mennesker med nedsatt funksjonsevne og dermed bidra til likestilling mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og funksjonsfriske.

-Fredrikstad kommune skal utarbeide en plan for bedre fysisk og kognitiv tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

-Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli en aktiv part i alle planer og tiltak på området.

-Vi vil ikke at det skal gjennomføres tiltak i kommunen som svekker kvaliteten på tjenestetilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

-De funksjonshemmedes behov skal ivaretas i reguleringsplanleggingen.

Brukermedvirkning

-Funksjonshemmede må få påvirkning i ansettelsen av helsepersonell. Hjelpeverger bør utnevnes med tanke på at de skal være brukerens samarbeidspartner.

-De som trenger det bør ha en personlig assistent med spesiell kjennskap og fortrolighet til brukeren.

-Unge funksjonshemmede må ikke legges på sykehjem sammen med eldre og senile. Det opprettes et avlastningstilbud for unge funksjonshemmede, med mulighet for opptrening.

-Mer fleksible turnuser tilpasset brukernes behov.

-Bymiljølista vil følge med på utviklingen av BPA tilbudet i kommunen.

5. GOD OFFENTLIG FORVALTNING
En sterk og effektiv kommune som yter tjenestene selv

En sterk offentlig sektor er vårt svar på privatisering og konkurranseutsetting. Bymiljølista vil gå inn for mer nøkternhet i kommunal forvaltning. Vi mener at:

-Kommunen skal yte gode tjenester til innbyggerne og drive mest mulig av disse tjenestene selv.

-Det offentlige skal utføre renholds og renovasjonstjenster/avfallshenting i kommunen.

-Bruken av eksterne konsulenter og unødvendig reising må begrenses.

-Alle barnevernstjenester, helsetjenester og støttetjenester for disse skal drives av det offentlige. Der det har vært privatisering skal det rekommunaliseres for å motvirke sosial dumping.

-Åpenhet i forvaltningen. Saker skal i minst mulig grad unntas offentlighet.

-Innbyggerne skal tas på alvor: Forvaltningslovens bestemmelser må følges. Når svar ikke kan gis i tide, skal innbyggerne ha svar på når saken vil bli behandlet.

-Varsling er et viktig prinsipp som bidrar til forbedring i offentlig forvaltning. Vi vil følge opp evnt. nye varslingssaker.

-At ressursene rettes mot tjenesteytingen til innbyggerne og ikke til for mye administrasjon.

-At prisene på tjenestene ikke blir for høye.

-Kommunen må prioritere klima, miljø og etikk ved innkjøp.

-Når kommunen kjøper nye biler bør det være nullutslippsbiler.

-All planlegging må ta sikte på at det kommer innbyggerne til gode.

-Det skal være like gode tjenestetilbud uansett hvor du bor i kommunen

-Økt tilgjengelighet og jevn og høy kompetanse ved offentlige kontorer.

6. NÆRINGSPOLITIKK
For et økologisk og mangfoldig næringsliv

Bymiljølistas økonomiske politikk er basert på kretsløpsøkonomi. Dvs. en økonomisk utvikling der naturens tålegrenser ikke overskrides. Det betyr også at næringsutviklingen styres demokratisk og at konkurransen sikres ved spredt eierskap. Forurensende industri og ensidig satsing på kjøpesentra er i mot våre prinsipper. Bymiljølista ønsker:

-Gjenvinningsindustri skal videreutvikles i Fredrikstad

-Gi gode betingelser til små og mellomstore bedrifter

-Ingen nye, store kjøpesentre

-Kommunen skal arbeide aktivt for å skaffe lærlingplasser i kommunal og privat virksomhet

-Kollektivtransport skaper arbeidsplasser – vi trenger flere busser, ferger og fergeforbindelser

-FMV-området utvikles videre til både boliger og næring, med fokus på sosial boligutvikling

-Legge til rette for økologisk jordbruk

-Legge til rette for økologisk husbygging som mikrohus og hus av gjenbruksmaterialer.

-Nei til nedbygging av dyrkbar mark

-Bymiljølista betrakter frivillig arbeid som en viktige samfunnsutvikler, og vil legge til rette for at frivilligheten har de beste vilkår

7. BYMILJØENE OG LOKALSAMFUNNENE
Unike lokalsamfunn

Bymiljølista ønsker at alle lokalsamfunn og lokalmiljøer utvikles til det beste for innbyggerne. Vi har ikke nok kunnskap om utfordringer og ønsker i de ulike områdene i kommunen.

Derfor ønsker vi å ha god kontakt med lokalsamfunnene og vi ønsker lokalsamfunnene velkomne til oss i Bymiljølista med sine innspill, utfordringer og ønsker.

Lokalsamfunnene i Fredrikstad har egne identiteter, og vi støtter lokale kulturarrangement som bygger lokal identitet. Lokalsamfunnene må kunne ha egne 17.- mai tog og markeringer dersom de ønsker det, og de må kunne velge selv om de vil delta i paraden i byen.

For å styrke lokalsamfunnene foreslår Bymiljølista følgende:

-Særskilt støtte til møteplasser, lekeplasser og forskjønnelser som utsmykninger, trær, beplantning, grøntområder og belysning i «røde» områder fra levekårsundersøkelsen.

-Kommunen bør kunne kjøpe bygninger og tomter for sosial boligbygging, og på den måten legge til rette for bymiljøer der det bor en miks av folk, når det gjelder alder, inntekt, bakgrunn osv. Vi må ta styring på boligutviklingen.

-Alle eksisterende grøntområder, trær og gressflekker må bevares.

-Gamle majestetiske trær skal bevares, og vi skal planlegge ny beplantning.

-Vi vil ha bedre bussforbindelser til hele kommunen

-Det bør bygges en sykkelsti til Torsnes.

-Vi vil støtte en utvikling av Holmen til å bli en egen bydel med små kaféer, verksteder for kunst og for håndverk, utsalgssteder og gode møteplasser for små og store i et multietnisk fellesskap.

-Gamlebyen må være et levende samfunn og må det legges til rette for at folk skal kunne bo og leve der.

-Det bør være boplikt i Gamlebyen.

-Kasernebygget i Gamlebyen bør kunne utvikles til mange små leiligheter.

-Det er viktig at Cicignon bevarer sin egenart, og at utviklingen av de gamle sykehuseiendommene tilfører hele området noe. Leilighetene må kunne være for en miks av folk – også lavinntektsfamilier, enslige, unge. Det må legges opp til butikker, kontorer og næring i deler av byggene.

-Vi vil bevare Jernbaneparken og Sjømannsparken.

-Bymiljølista vil fortsette å støtte opp om bydelskafeéer som f. eks. Quarteret på Cicignon.

-Bymiljølista vil ivareta kystkulturen og kulturlandskapet.

-Kystsoneplanen må følges opp, men skjønnsmessige vurderinger og sunn fornuft må legges til grunn i vurderinger.

-Slutt-

Se valglista vår her