Bymiljølistas valgprogram 2019-2023

bym_logo_ny

Bymiljølistas valgprogram
2019-2023

«DET SOM ER BRA FOR BARN OG UNGE, DET ER BRA FOR ALLE»

Alle skal ha det bra i FREDRIKSTAD.

Bymiljølistas program er inndelt i syv hovedområder:

Miljø
Barn og ungdom
Kultur og idrett
Helse og omsorg
Offentlig forvaltning
Næringsutvikling
Lokalsamfunnene

Bymiljølista er et partipolitisk uavhengig alternativ til de etablerte partiene, og vi arbeider både utenfor og innenfor de politiske organer. Vi målbærer velforeningers, miljøvernorganisasjoners og enkeltpersoners interesser i kommunale styrer og utvalg.

Bymiljølistas verdisyn er forankret i miljøbevegelsen, arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen, og er bygget på solidaritet og likeverd og et helhetlig menneskesyn.

Bymiljølista setter barn og unge først, alltid, fordi de er framtida. Vi mener at det som er bra for barn og unge, er bra for alle.

Vi har et lokalt og langsiktig miljøperspektiv med et unikt fokus på vår kommune og innbyggerne her. Det er en rekke rikspolitiske saker vi ikke tar stilling til, siden vi kun stiller liste i Fredrikstad.

Bymiljølista mener at miljøutfordringene viser at det er nødvendig med en snuoperasjon bort fra overdreven materialisme til det bærekraftige samfunn. Disse utfordringene må møtes med tiltak basert på kunnskap og det innebærer at forbruket må ned.

For oss i Bymiljølista inkluderer begrepet miljø også nærmiljøer, kulturlandskap, arkitektur og estetikk, og i tillegg sosialt miljø, hvordan vi har det sammen i samfunnet vårt.

For oss i Bymiljølista  er det viktig at alle i Fredrikstadsamfunnet har like muligheter og at ingen faller utenfor. Inkludering er sentralt for å oppnå dette, og det betyr at alle skal oppleve at de føler seg ønsket i Fredrikstad. Det er store forskjeller i Fredrikstad-samfunnet, og vi må jobbe for å utligne disse.

Bymiljølista mener at det viktigste i skolen er god bemanning, kompetente lærere og gode rammer for individuell oppfølging.

Bymiljølista mener at vi må ta oss råd til å prioritere kunst og kultur selv om økonomien er presset. Kunst og kultur skal tas på alvor og involveres mer i samfunnsutviklingen.

Bymiljølista mener at vi ikke har råd til å bruke fellesskapets midler på velferdsprofittører, og vi mener det er best for brukere og ansatte at det offentlige utfører velferdsstjenster.

Bymiljølista skal møte nazisme og fascisme med fredelig motstand.

Bymiljølista står konsekvent opp for naturen når den trues av kortsiktige interesser.

Bymiljølista ønsker en rutine der alle kommunens politikere samles og diskuterer store og kompliserte saker og lytter til hverandre, før de behandles i utvalg og i bystyret.

Vår politikk er basert på en firedelt solidaritet:

1. Solidaritet med naturen og det økologiske system
2. Solidaritet med de kommende generasjoner
3. Solidaritet med verdens folk
4. Solidaritet med mennesker i vårt eget land

Våre visjoner for fremtiden:

Bymiljølista ønsker en medmenneskelig kommune som viser fellesskap, humor, håp og omsorg, og som ikke overskrider naturens tålegrenser.Et varmere Fredrikstad-samfunn der nærhet, respekt og medmenneskelighet er satt i fokus, hvor vi har god inkludering og integrering og der den enkelte kan føle trygghet.Vakre og lekne byrom og nærmiljøer der folk kan møtes og trives.En samfunnsutvikling basert på økologiske prinsipper, økonomisk nøkternhet og sosial likhet og frihet.

Vi lover ikke gull, men et grønnere Fredrikstad!

Bymiljølista vil jobbe for en grønn omstilling av Fredrikstad-samfunnet. Det grønne skiftet innebærer ikke fortsatt vekst, men redusert forbruk. Vi ønsker at Fredrikstad skal bli et kraftsenter for sirkulærøkonomi med mål om at ressurser forblir i økonomien.

Klimaforandringene er blant vår tids største utfordringer. Vi vil investere i holdbare løsninger som møter klimautfordringene og skaper nye arbeidsplasser. Klimakrisen åpner for nye muligheter ved å satse på nye foretak og bransjer. Miljøsatsing skaper jobber.

Vi mener at jernbane, buss, fornybar energi, sykkelbaner og energismarte byer er fremtiden.

Bymiljølista vil bort fra «bruk og kast»-mentaliteten. Det skal være lønnsomt å reparere det som går i stykker. Avfallsmengden må reduseres drastisk og avfallsbehandlingen skal være kretsløpsbasert.

Fredrikstad skal være en bærekraftig kommune der alle har rett til ren luft, rent vann og god tilgang til friområder.

Fredrikstad kommune skal redusere støy, luftforurensing og klimagassutslipp.

Verdigrunnlaget vi tar utgangspunkt i er:

-Et samfunn med et solidaritetsbegrep der natur og samfunn er koblet sammen.
-Kretsløpsamfunnet basert på fornybare ressurser og resirkulering.
-Livskraftige lokalsamfunn.
-Vern om enkeltmennesket. Vi vil jobbe for at alle mennesker får utviklingsmuligheter i eget liv, og mulighet til å kunne delta i ulike samfunnsaktiviteter.
-Bevaring av lokale tradisjoner og kulturarv.
-Livskvalitet fremfor materialisme.
-Mangfold og nøkternhet bør være nøkkelord for samfunnssutviklingen.
-Fellesnytte fremfor egennytte.
-Tenke globalt og handle lokalt.

Bymiljølista er på parti med de fire elementer:

«ILD»
BYMILJØLISTA jobber for en varm og vennskapelig kommune.

-Vi vil ha en inkluderende by, en by som er god å bo i for alle, der alle føler seg velkomne.

-Fredrikstad kommune har plass og råd til å ta i mot flyktninger. Bymiljølista mener vi må ta vårt ansvar.

-Vi vil ha en kommune med mange lune kroker og solrike plasser.

-Vi vil at kommunen skal utrede et forbud mot salg og bruk av engangsgriller i kommunen.

-Vi vil at kommunen skal etablere rasteplasser der man kan grille.

-Vi vil jobbe for en fyrverkerifri kommune av hensyn til dyr, helse og miljøet.

-Vi vil ha en kommune og et samfunn i samsvar med økologiske, bærekraftige prinsipper.

-Vi vil støtte og videreutvikle grønn industri, sirkulærøkonomi og grønne arbeidsplasser.

-Vi er opptatt av å ha god kontakt med lokalsamfunnene.-Vi mener at et godt kulturtilbud betyr mye for innbyggerne, og vi vil jobbe for at både lokalkulturen og rikskulturen skal oppleve at Fredrikstad er kulturbyen.

-Bibliotekene er gratis møteplasser, og vi er for søndagsåpne bibliotek og nye løsninger med selvbetjening. Vi vil bevare og utvikle lokale bibliotekfilialer.-Vi vet at velferd for barn, unge, voksne og eldre koster, og vi vil prioritere dette.

-Vi vil støtte nyskapende og faglig kompetente kulturutøvere og miljøer i Fredrikstad kommune.-Vi vil vise vår støtte til undertrykte i andre land og mener Fredrikstad kommune ikke burde kjøpe varer fra okkuperte områder.

«LUFT»
BYMILJØLISTA vil redusere biltrafikken i sentrum. Vi vil ha en luftig og åpen by!

-Vi vil ha et levende og trivelig bysentrum, der menneskene og ikke bilen har førsterang! Bymiljølista vil regulere farten ned til 20 km i store deler av sentrum, og bruke enveiskjøring for å begrense trafikken, og gjøre Storgata om til flerbruksgate. Vi vil vurdere om dette også kan gjøres i andre sentrumsgater. Folk først!

-Vi ønsker å videreutvikle de miljøvennlige kollektivløsningene. Vi ønsker at kommunen tar tilbake kontrollen over busstilbudet, og vi vil jobbe for hyppigere avganger og et bedre rutetilbud for både buss og ferge. Kollektivtrafikk må prioriteres foran privatbilisme.

-Dersom antall biler minsker, så minsker også trengselen. Kollektivtrafikken må bli
attraktiv, det må lages kollektivfelt, og billetter og periodekort må bli rimeligere.

-Bymiljølista er for bypakken med bomfinansiering slik den foreligger i dag, men vi vil helst ha veiprising på lenger sikt. Bomringen forutsetter at kollektivtransport blir et reelt alternativ til bil også ut i distriktene.

-Vi vil arbeide for en «Sykkel på bussen»-løsning

-Vi vil ha god fremkommelighet for gående og syklende med gang- og sykkelstier. Alle skal kunne velge å la bilen stå.

-Bymiljølista ønsker å stille strenge miljøkrav til cruisetrafikk til Fredrikstad. Vi vil blant annet at de skal koble seg til landstrøm, av miljøhensyn. Før dette er i orden både på skipene og på land, ønsker ikke Bymiljølista cruiseskip velkommen til Fredrikstad.

«JORD»
BYMILJØLISTA jobber for en «grønn by»

-Vi vil ha en by og omegn med grønne lunger, løkker og blomsterenger

-Vi ønsker ikke kjøpesenter på ‘’Værste’’

-Vi vil ha et sterkt jordvern – den gjenværende dyrkbare marka må ikke bygges ned!

-Vi ønsker fortetting av sentra og i etablerte utbygde områder i distriktene -på den måten tar vi også vare på jorda.

-Vi vil arbeide for at resirkulering og gjenbruk i alle kommunens virksomheter blir en realitet, og at alle skoler bruker dette som en del av sitt miljøpedagogiske arbeid.

-Vi vil jobbe for etablering av flere naturavdelinger i barnehagene og flere ute-SFO’er

-Kommunens barn skal ha tilgang til lekeplasser og grøntområder der de bor. Eksisterende lekeplasser må vedlikeholdes.

-Vi vil lytte til ungdommen og skape gratis møte- og aktivitetsplasser for dem.

-Vi vil sette fokus på salg av kortreist mat, stimulere til flere markeder som REKO-ringen. Betaling for torgplass skal ikke være en hindring for de som ønsker å tilby lokale matvarer.

-Vi vil jobbe for å øke interessen for sunt og bærekraftig kosthold med kortreist mat og mindre kjøtt.

-Vi mener at nye bygg i sentrum bør ha «grønne» tak, altså beplanting som suger opp vann, fanger karbon og er oppholdssted for insekter og fugler. Dette skal ikke være erstatning for påkrevd tilgang til grøntområder.

-Det må kunne bygges i høyden enkelte steder, men det er også viktig at vi ikke blir innesperret i vår egen by. Spesielt langs elvefrontene må vi nå verne mot for høye bygg tett mot elven.

«VANN»
BYMILJØLISTA vil bruke elva og vannet til nytte og glede

-Vi vil jobbe for et stadig bedre fergetilbud, elva når mange. Vi må prioritere vedlikehold og videreutvikling av anløp langs elva. I Fredrikstad ligger alt til rette for en elvemetro.

-Barn og unge i Fredrikstad kommune skal få svømmeundervisning.

-Det bør vurderes en gratis badeferge i sommermånedene.

-Vi ønsker oss åpne elvebredder, der eventuell utbygging skal skje etter prinsippet «elva er for alle».

-Vi anser elvebreddene som et stort uutnyttet potensiale for hyggelige, helsefremmende aktiviteter. Vi vil jobbe for etablering av bystrender og støtte tiltak som badstuflåte.

-Vi er glade over å se at fontenen på Stortorvet skaper stor glede og trivsel og vil jobbe for at Fredrikstad får flere fontener og vannskulpturer til ytterligere glede for små og store.

-Problemer med overvann møtes bedre med grønne tak og jorddekker enn med asfalt og betongbygg.

-Gamle bekkefar og diker bør holdes åpne eller gjenåpnes for å håndtere problemer med overvann.

-Vollgravene i Gamlebyen er et særegent habitat (leveområde) med stort artsmangfold av planter, fugl og fisk. Kommunen må ta ansvar for ivaretakelse og bevisstgjøring om dette.

-Vi må bevare og ivareta kystkulturen i kommunen.

Programområder:

1. BYMILJØLISTAS MILJØPOLITIKK
Levende bymiljøer og nærmiljøer

-Vi sier nei til nedbygging av matjorda.

-Naturen har egenverdi. De naturområdene og ressursene som ligger utilgjengelige og/eller ubenyttede har egenverdi og skal bestå urørte. Naturen har ikke som eneste funksjon å tjene menneskelige behov.

-Planene om å utvide farleden til Borg havn bør utføres med største forsiktighet og med hensyn til miljøet.

-Fredrikstad kommune skal være fri for bruk av all form for engangsplast. Avfallsmengden i Fredrikstad må reduseres gjennom mindre forbruk, mindre emballasje, og større grad av gjenbruk

-Estetiske hensyn må veie mye mer i planleggingen. Stedstilpasning, utsmykning og helhetlig bebyggelse er stikkord.

-Vi vil kreve at utbyggere/næringslivet tar store hensyn til estetikk og bærekraft, og at de må regne med det som en kostnad.

-Uttalelsene til Fredrikstad kommunes byantikvar bør tillegges stor vekt i alle bevarings- og planspørsmål

-Vi sier ja til bygg i massivtre, mikrohus, nullhus og hus av resirkulerte materialer og vil at kommunen aktivt skal legge til rette for dette.

-Vi ønsker mer liv i byens parker og plasser. Bymiljølista vil ha ha flere lekeapparater og aktiviteter for barn, ungdom og eldre i parkene, både i sentrum og rundt i lokalsamfunnene.

-Kommunen må være for alle, det må legges til rette for rimeligere boliger i sentrum og nærområder. Der kan flere høyhus sørge for både flere boliger og gi en god miljøefffekt, siden man kan gå eller sykle til arbeid og sentrumsnære kultur- og fritidsaktiviteter.

-Bymiljølista vil arbeide for restaurering og bevaring av kulturminner og gammel bebyggelse. Det er også viktig at eldre bebyggelse ikke blir lagt i skyggen av nye høye bygg for tett på.

-Vi vil ha et levende sentrum som også har rom for spesialforretningene

-Elvepromenaden på Kråkerøysiden må ikke bygges igjen

-Bymiljølista vil ha flere grønne lunger. Bilene i P-hus, folk og liv i gatene.

-Sammenhengende gang-og sykkelstier også i distriktene.

-Større bevilgninger til nærmiljøtiltak gjennom lokalsamfunnene

-Ivaretagelse og videreutvikling av eksisterende boligområder og lokalmiljøer

La Fredrikstadnaturen gå i arv

Mangfoldet i naturen er utsatt for press i Fredrikstad som over alt ellers. Utbyggingsinteresser, næringsinteresser og forurensning truer vår natur. Bymiljølista vil bevare naturperlene for framtidens generasjoner.

-Artenes livsmiljø må vernes og artsmangfoldet skal bevares.

-Dyr hører hjemme i naturen ikke i sirkus. Alt som lever skal tas vare på i sitt naturlige miljø og ikke fjernes derifra.

-Bekkene må vernes, la kantvegetasjon stå langs jordene. Lukkede bekker åpnes der det er mulig. Vi må ta vare på dammer og tjern, grave opp lukkede dammer der det er mulig.

-Bruken av sprøytemidler i i kommunens naturområder holdes på et minimum

-Få tilbake blomsterengene. Mange steder bør man opparbeide naturlig eng istedenfor store plenflater.

-Samarbeide med naturvernere og andre frivillige. Kommunen må gi støtte til organisasjoner og enkeltpersoner som kan gjøre en god innsats for å verne naturen.

-Sammenhengende grønnstruktur er viktig.

-Glommastien og andre naturstier vedlikeholdes, Kråkerøystien og Onsøystien videreutvikles i samarbeid med grunneierne.

-Grønne lunger og mindre parker må bevares.

-Når det bygges og utvikles områder skal vi også tenke på å anlegge grønne lunger og parker.

Avfall er ressurser som må utnyttes

For Bymiljølista er avfall ressurser på avveie. Kildesorteringen kan fortsatt bli bedre, og det må jobbes mer med gjenbruk og å redusere forbruk.
 Bymiljølista vil arbeide for at:

-Alle byens barnehager og skoler skal drive aktiv kildesortering og kompostering og ha fokus på gjenbruk.

-Alle offentlige virksomheter skal kildesortere og jobbe mot en visjon om ‘’null avfall’’

-Avfallsmengden må reduseres gjennom redusert forbruk, mindre emballasje, mindre bruk og kast-mentalitet

-Flere bruksområder for avfall tilstrebes. Vi må fortsette å stimulere gjenvinningsindustri til å etablere seg i Fredrikstad kommune.
-Vi ønsker å videreføre og utvikle samarbeidet med organisasjoner som rydder i miljøet og skaper miljøengasjement. Vi vil ha en plastfri natur.

Fortsatt satsing på buss og ferge

Det er viktig at vi klarer å redusere biltrafikken. For å klare det må vi ha god og rimelig kollektivtrafikk.
 Bymiljølista mener at:

-Fergetilbudet må utvikles videre, med utvidete tider og flere stoppesteder. Fergetilbudet skal være gratis, utvidelser av rutene skal ikke finansieres med billettavgift.

-Fredrikstad kommune må få større innflytelse over busstilbudet.

-Bussen må være et reelt alternativ til bilen, det innebærer rimelige priser, tilgjengelighet og frekvens i hele kommunen. På sikt bør busstilbudet i kommunen bli gratis.

-Bussholdeplassene må ha gode leskur, kombinert med trygg sykkelparkering.

-Sikringen av skoleveier må fortsette og vi vil jobbe for 30 km/t i boligområder.

Sykkelen er bra for helse og miljø

Fredrikstad er ideell for sykling, men det er mange steder vanskelig å komme frem på sykkel. Å velge sykkel fremfor bil må være en mulighet uansett hvor i kommunen man bor. Alle, også barn og ungdom, må kunne sykle til jobb, skole, fritidsaktiviteter, butikk eller andre steder uten å bli stoppet av farlige strekninger uten sykkelvei.

Bymiljølista mener:

-Sammenhengende sykkelveinett er viktig, slik at alle kan sykle trygt.

-Det må tilrettelegges for sykling i sentrum, uten fortauskanter som hindrer syklistene.

-Egne sykkelbaner der det er blandet trafikk

-Sykkelruter skal skiltes godt

-Bedre vedlikehold og brøyting av sykkelveinettet

-Flere låsbare sykkelstativer, og flere under tak. Se på muligheten for bemannet sykkelparkering i sentrum.


2. BARN OG UNGDOM

Vår viktigste ressurs – Slipp barn og unge til!

-Vi ønsker prøveordninger med stemmerett for 16-åringer velkommen.

-Barne­tryg­den skal komme i tillegg til sosial­stø­na­den.

-Vi vil jobbe for «sunne barn og en sunn framtid»

-Vi ønsker flere møteplasser som er gratis og uten kjøpepress

-Bymiljølista ønsker at Fredrikstad skal være en attraktiv kommune for barnefamilier gjennom satsing på friluftsliv, frisk luft, aktivitet, parker.

-Vi ønsker en by med flere naturbarnehager.

-Barns og ungdoms kår skal vektlegges i alle saker som skal behandles politisk

-Kommunen må være en aktiv tilrettelegger hvor barn/ungdom selv er med på drift og avgjørelser.

-Ungdomsteamet må følges opp og gis de beste betingelser for et svært viktig forebyggende arbeid.

-Vi vil ha flere fritidsklubber, alle barn skal ha et tilbud.

Fredrikstadskolen skal stå for kvalitet og trivsel, og Bymiljølista vil prioritere den offentlige skolen:

-En god skole kjennetegnes ved at den er tydelig på verdier og sitt innhold

-Vi ønsker å se på mulighetene for en hjemmeleksefri kommune

-Vi er for et enkelt gratis skolemåltid i kommunens skoler

-Skolen må verne om talentene. Bymiljølista vil ha en skole for «de tusen talenter»

-Kommunen må bevilge penger til skoleturer

-SFO bør bli rimeligere og gratis SFO til alle i første klasse bør være et mål

Barnehager av høy kvalitet

-God bemanning er en forutsetning for trivsel både for barn og ansatte.

-Opprustning av uteplassene i Fredrikstad-barnehagene.

-Bymiljølista vil ha gode offentlige barnehager og vi er negative til selskaper som tar ut overskudd på barnehagedrift.

3. KULTUR OG IDRETT
Viktige drivere i Fredrikstadsamfunnet

Bymiljølista vil ha et levende, mangfoldig og bredt kulturliv i Fredrikstad. Bymiljølista mener kunst og kultur er veldig viktig for trivsel, identitet og miljø. Å delta i andres kultur og dele egen kultur hjelper oss til å forstå hverandre bedre.

Moderne kunst og kultur har likevel en egenverdi og skal ikke brukes til å drive stedsutvikling, eller fremme andre interesser en kunsten selv. Det er en styrke i seg selv for en kommune å ha et profesjonelt kulturliv på et høyt faglig nivå.

I vårt kulturprogram legger vi hovedvekten på å styrke kulturbudsjettets driftsrammer. For å bedre kulturlivets betingelser og styrke kulturen i Fredrikstad vil Bymiljølista gå inn for at:

-Rammen til kultur må styrkes inkludert søkbare tilskudd, for å sikre et godt og mangfoldig kulturliv i kommunen.

-Det skal jobbes for at flere bruker byens kulturtilbud – kultur er et klimasmart alternativ til materielt forbruk.

-Barn i Fredrikstad kommune skal få mulighet til å utøve og oppleve kultur.

-Vi vil ha reklamefrie kulturarenaer for barn.

-Det skal utvikles et «opplevelseskort» for lavinntektsfamilier til kommunens kulturtilbud der disse koster penger (Fredrikstad kino, Kongsten, Blå Grotte, St. Croix, annet)

-Fredrikstad kommune skal satse på nyskapende, fagkompetente og egenartede kulturutøvere. Vi må prioritere de originale stemmene fra Fredrikstad som markerer seg i sine felt nasjonalt og internasjonalt med høy faglig kvalitet. Ved å støtte og legge til rette for fagmiljøer innen scenekunst, billedkunst, kunsthåndverk, musikk og litteratur lokalt, vil vi også se at flere tilskudd fra statlige institusjoner som Norsk kulturråd tilfaller utøvere i kommunen vår.

-Tilskudd til kunst- og kultur: Prosjekter og tiltak på høyt faglig nivå bør prioriteres.

-Fredrikstad kommune skal følge råd om avsetninger til kunstutsmykninger av offentlige rom og nybygg, stimulere og tilrettelegge for utbyggere som vil bruke midler på kunstnerisk utsmykning, og legge til rette for at kunstfaglig kompetente medlemmer oppnevnes til utsmykningskomitéene.

-Fredrikstad kommune støtter og legger til rette for et atelierfellesskap for kunstnere. Kommunen må jobbe for å skaffe egnede lokaler til fellesatelierer for billedkunstnere og kunsthåndverkere, helst sentralt, og sikre langsiktige arbeidsforhold for kommunens kunstnere.

-Østfoldteatret skal følges opp med de økonomiske forpliktelsene kommunen har påtatt seg, og bli et kraftsenter for teater og scenekunst i Viken-regionen.

-Bibliotekene må videreutvikles og styrkes med de nye funksjonene framtidens bibliotek krever. Bibliotekene er en gratis møteplass for informasjon, samarbeid og utvikling og allmenhetens garanti for tilgang på informasjon. Bibliotekene bør være søndagsåpne.

-Utleiepriser i kommunens kulturlokaler som Blå Grotte, Speilet, Bibliotekets aula og St. Croix-huset må være lave nok til at lokale lag og foreninger har råd til å bruke dem.

-Fredrikstad kino skal fortsatt drives av kommunen.

-Kulturutveksling. Fredrikstad er en liten verdensby med innslag av borgere fra hele verden. Dette gir en unik mulighet til en økt internasjonal kulturutveksling noe som vil berike og utvikle Fredrikstad til det kultursamfunnet vi ønsker og trenger.

-Kulturskolen bør være tilgjengelig for alle. I dag står mange på venteliste, og rammene bør styrkes.

Idrett

Bymiljølista er stolt over byens mangfoldige idrettsliv. Vi vil støtte toppidretten og styrke breddeidretten.

-Barn og ungdomsidretten bør ta sikte på at flest mulig engasjeres og at idrettslagene samarbeider aktivt.

-Idretten en viktig faktor for å få innvandrere integrert i Fredrikstadsamfunnet.

-Foreldrebetalingen i idrettslagene må ikke settes for høyt, dermed må tilskuddene sikre driften av lagene. Et «opplevelseskort» kunne gitt barn fra lavinntektsfamilier muligheter til å delta.

-Det bør være lavere leiesatser i idrettshallene for arrangementer som drives på dugnadsbasis for å drifte lokale klubber og lag, enn for kommersielle arrangementer.

-Bygget til Fredrikstad turnforening er en perle i byen vår og må bevares. Det er en kommunal oppgave å hjelpe til med å ta vare på et slikt bygg.

-Vi ønsker en nøktern Arena Fredrikstad der barn og unge prioriteres.

4. GOD HELSE OG OMSORG I FREDRIKSTAD
Helse og omsorg for hver krone – nei til velferdsprofitt!

Eldreomsorgen i Fredrikstad

Midlene vi setter av til omsorgstrengende skal ikke brukes på private tjenesteytere som tar ut profitt.

-Følge opp kommunens handlingsplan om utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

-Oppfølging slik at eldre får næringsrik og variert kost.

-Eldre på institusjoner må også få besøke sine i deres hjem.

-Eldre må ha mulighet til å leve i omgivelser som er trygge og tilpasset personlige behov til enhver tid, hjemme og på institusjon.

-La omsorgsboliger være boliger der omsorg kan gis. Det forutsetter tilstrekkelige ressurser og god kompetanse.

Boliger og kort- og langsiktig hjelp til rusavhengige

-Bymiljølista vil samarbeide tettere med de rusavhengige og deres medspillere for å sørge for å ha den beste informasjonen om hva som trengs i både et kortsiktig og langsiktig perspektiv

-Tilpassede boliger er mangelvare i Fredrikstad. Bymiljølista vil løse dette ved å bygge hospits(er), med bemanning og fasiliteter som felles vaskerom og kjøkken.

-Se på muligheten for å etablere en akutt-telefon for de som trenger hjelp etter endt behandling/fengsel og et døgnåpent tilbud om bolig.

-Ettervern er viktig for å ha mulighet til å lykkes i en nyervervet verden.

-Det er viktig med forebyggende tiltak for ungdom, med ettermiddagstilbud og helgetilbud, og voksne som bryr seg.

Framkommelighet for funksjonshemmede er en menneskerettighet

Framkommelighet er for funksjonshemmede mange steder for dårlig. Kommunen må øke fokus på universell utforming i offentlig rom. Vi ønsker å bevare HC-parkeringsplasser i sentrum. Vi vil fjerne fysiske hindre for rullestolbrukere som fortauskanter. Bymiljølista vil arbeide for at:

-Fredrikstad kommune skal legge FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne til grunn for sin politikk og tjenesteyting til mennesker med nedsatt funksjonsevne og dermed bidra til likestilling mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og funksjonsfriske.

-Fredrikstad kommune skal utarbeide en plan for bedre fysisk og kognitiv tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

-Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli en aktiv part i alle planer og tiltak på området.

-Vi vil ikke at det skal gjennomføres tiltak i kommunen som svekker kvaliteten på tjenestetilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

-De funksjonshemmedes behov skal ivaretas i reguleringsplanleggingen.

Brukermedvirkning

-Funksjonshemmede må få påvirkning i ansettelsen av helsepersonell. Hjelpeverger bør utnevnes med tanke på at de skal være brukerens samarbeidspartner.

-De som trenger det bør ha en personlig assistent med spesiell kjennskap og fortrolighet til brukeren.

-Unge funksjonshemmede må ikke legges på sykehjem sammen med eldre og senile. Det opprettes et avlastningstilbud for unge funksjonshemmede, med mulighet for opptrening.

-Mer fleksible turnuser tilpasset brukernes behov.

-Bymiljølista vil følge med på utviklingen av BPA tilbudet i kommunen.

5. GOD OFFENTLIG FORVALTNING
En sterk og effektiv kommune som yter tjenestene selv

En sterk offentlig sektor er vårt svar på privatisering og konkurranseutsetting. Bymiljølista vil gå inn for mer nøkternhet i kommunal forvaltning. Vi mener at:

-Kommunen skal yte gode tjenester til innbyggerne og drive mest mulig av disse tjenestene selv.

-Det offentlige skal utføre renholds og renovasjonstjenster/avfallshenting i kommunen.

-Bruken av eksterne konsulenter og unødvendig reising må begrenses.

-Alle barnevernstjenester, helsetjenester og støttetjenester for disse skal drives av det offentlige. Der det har vært privatisering skal det rekommunaliseres for å motvirke sosial dumping.

-Åpenhet i forvaltningen. Saker skal i minst mulig grad unntas offentlighet.

-Innbyggerne skal tas på alvor: Forvaltningslovens bestemmelser må følges. Når svar ikke kan gis i tide, skal innbyggerne ha svar på når saken vil bli behandlet.

-Varsling er et viktig prinsipp som bidrar til forbedring i offentlig forvaltning. Vi vil følge opp evnt. nye varslingssaker.

-At ressursene rettes mot tjenesteytingen til innbyggerne og ikke til for mye administrasjon.

-At prisene på tjenestene ikke blir for høye.

-Kommunen må prioritere klima, miljø og etikk ved innkjøp.

-Når kommunen kjøper nye biler bør det være nullutslippsbiler.

-All planlegging må ta sikte på at det kommer innbyggerne til gode.

-Det skal være like gode tjenestetilbud uansett hvor du bor i kommunen

-Økt tilgjengelighet og jevn og høy kompetanse ved offentlige kontorer.

6. NÆRINGSPOLITIKK
For et økologisk og mangfoldig næringsliv

Bymiljølistas økonomiske politikk er basert på kretsløpsøkonomi. Dvs. en økonomisk utvikling der naturens tålegrenser ikke overskrides. Det betyr også at næringsutviklingen styres demokratisk og at konkurransen sikres ved spredt eierskap. Forurensende industri og ensidig satsing på kjøpesentra er i mot våre prinsipper. Bymiljølista ønsker:

-Gjenvinningsindustri skal videreutvikles i Fredrikstad

-Gi gode betingelser til små og mellomstore bedrifter

-Ingen nye, store kjøpesentre

-Kommunen skal arbeide aktivt for å skaffe lærlingplasser i kommunal og privat virksomhet

-Kollektivtransport skaper arbeidsplasser – vi trenger flere busser, ferger og fergeforbindelser

-FMV-området utvikles videre til både boliger og næring, med fokus på sosial boligutvikling

-Legge til rette for økologisk jordbruk

-Legge til rette for økologisk husbygging som mikrohus og hus av gjenbruksmaterialer.

-Nei til nedbygging av dyrkbar mark

-Bymiljølista betrakter frivillig arbeid som en viktige samfunnsutvikler, og vil legge til rette for at frivilligheten har de beste vilkår

7. BYMILJØENE OG LOKALSAMFUNNENE
Unike lokalsamfunn

Bymiljølista ønsker at alle lokalsamfunn og lokalmiljøer utvikles til det beste for innbyggerne. Vi har ikke nok kunnskap om utfordringer og ønsker i de ulike områdene i kommunen.

Derfor ønsker vi å ha god kontakt med lokalsamfunnene og vi ønsker lokalsamfunnene velkomne til oss i Bymiljølista med sine innspill, utfordringer og ønsker.

Lokalsamfunnene i Fredrikstad har egne identiteter, og vi støtter lokale kulturarrangement som bygger lokal identitet. Lokalsamfunnene må kunne ha egne 17.- mai tog og markeringer dersom de ønsker det, og de må kunne velge selv om de vil delta i paraden i byen.

For å styrke lokalsamfunnene foreslår Bymiljølista følgende:

-Særskilt støtte til møteplasser, lekeplasser og forskjønnelser som utsmykninger, trær, beplantning, grøntområder og belysning i «røde» områder fra levekårsundersøkelsen.

-Kommunen bør kunne kjøpe bygninger og tomter for sosial boligbygging, og på den måten legge til rette for bymiljøer der det bor en miks av folk, når det gjelder alder, inntekt, bakgrunn osv. Vi må ta styring på boligutviklingen.

-Alle eksisterende grøntområder, trær og gressflekker må bevares.

-Gamle majestetiske trær skal bevares, og vi skal planlegge ny beplantning.

-Vi vil ha bedre bussforbindelser til hele kommunen

-Det bør bygges en sykkelsti til Torsnes.

-Vi vil støtte en utvikling av Holmen til å bli en egen bydel med små kaféer, verksteder for kunst og for håndverk, utsalgssteder og gode møteplasser for små og store i et multietnisk fellesskap.

-Gamlebyen må være et levende samfunn og må det legges til rette for at folk skal kunne bo og leve der.

-Det bør være boplikt i Gamlebyen.

-Kasernebygget i Gamlebyen bør kunne utvikles til mange små leiligheter.

-Det er viktig at Cicignon bevarer sin egenart, og at utviklingen av de gamle sykehuseiendommene tilfører hele området noe. Leilighetene må kunne være for en miks av folk – også lavinntektsfamilier, enslige, unge. Det må legges opp til butikker, kontorer og næring i deler av byggene.

-Vi vil bevare Jernbaneparken og Sjømannsparken.

-Bymiljølista vil fortsette å støtte opp om bydelskafeéer som f. eks. Quarteret på Cicignon.

-Bymiljølista vil ivareta kystkulturen og kulturlandskapet.

-Kystsoneplanen må følges opp, men skjønnsmessige vurderinger og sunn fornuft må legges til grunn i vurderinger.

-Slutt-

Se valglista vår her

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s