Høyre ønsker, som Bymiljølista, en ambisiøs fergeplan

Takk til Fredrikstad Høyre som gir Bymiljølista det vi uten blygsel kan kalle vel fortjent honnør for vårt langvarige engasjement for byfergene!

I dette innlegget i Fredriksstad Blad tar Høyres Truls Velgaard til orde for en ambisiøs fergeplan, og han spør seg om ikke fergetilbudet kan utvides betraktelig, sett i lys av suksessene med rute på Lisleby og byfergen Gressvik – sentrum.

1154_538166709566112_649821243_n

Velgaard har konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres – og vi kunne ikke vært mer enige:

«Vi kan gjøre veldig mye for å bygge ut tilgjengeligheten for fergen. Et åpenbart tiltak er bedre parkering ved byfergens anløpssted på Gressvik-siden; kanskje ved å supplere med et nytt fergested i Ålekilen. Tilsvarende bør det anlegges et fergeleie på Langøya – og/eller Glombo. Det kunne både tatt imot trafikk fra Gressvik, og også gitt ombordstigning for pendling inn til sentrum. Det er også nærliggende å gjenåpne fergen fra Bekkhus til Vaterland, primært med transporttilbud for kråkerøyfolk som jobber på Øra. Alle fergestrekninger bør få ti minutters frekvens eller hyppigere i rushtiden.»

Vannveiene ligger der, vedlikeholdsfrie, og de er på mange måter nerven i byen vår.
Klart vi må bruke dem!
Les hele Truls Velgaards innlegg her:
https://www.f-b.no/debatt/ferger/kollektivtilbud/tid-for-et-fergeloft/o/5-59-1423445

Nei til vei gjennom Mørkedalsskogen!

Anleggsarbeidet Bane NOR skal gjennomføre legger opp til at Kiæråsen skal være deponi og anleggsområde, samt framtidig rømningsvei ut av tunnelen.
Etter at tunnelen er ferdigstilt kan dette bli et fint boligområde, men gjennom hele denne prosessen er det tenkt en vei fra Lisleby Allé, gjennom Mørkedalsskogen og inn til Kiæråsen. Det mener Bymiljølista er helt uaktuelt!

En anleggsvei til Lisleby allé, tvers gjennom Mørkedalsskogen vil føre til alvorlige konsekvenser for natyurene rundt. Adkomsten må være til og fra Lislebyveien. og Mørkedalsskogen må vernes!

 

Kiæråsen

«Foreslår innkjøring fra Lisleby Allé
I forslaget er adkomsten til riggområdet i Kiæråsen lagt fra Lisleby Allé, og ikke fra Lislebyveien, som i dag. Bane NOR vil legge frem et eget forslag til reguleringsplan for området, og naboer og andre berørte vil få uttale seg i flere omganger.

Som den nederste illustrasjonen viser er det også tegnet inn en vei fra Lisleby Allé som blir rømningsvei for jernbanetunnelen gjennom Kiæråsen.»

Les hele artikkelen i Fredriksstad Blad her.

Interpellasjon: Nyttårsaften for alle – uten fyrverkeri

e143d85f-c347-4768-918d-b2e015afcd4e

Interpellasjon fra Bymiljølista i Fredrikstad:

Nyttårsaften er en festdag for de fleste, men ikke for alle. Fyrverkeribruken har eksplodert, bokstavelig talt. Fyrverkeriet blir stadig større og dyrere. Fyrverkeri kan være gøy, men ulempene er mange:

  • Fyrverkeri fører til branner.
  • Fyrverkeri fører til personskader, spesielt øyenskader.
  • Fyrverkeri skremmer dyrene, både kjæledyr og ville dyr.
  • Fyrverkeri skaper forsøpling over hele byen.

«Det blir ikke skikkelig Nyttårsaften uten fyrverkeri» vil sikkert noen innvende, men det samme har man sagt om gassballonger på 17. mai og elefanter på sirkus. Verden går fremover, og nå klarer vi oss fint uten. Skadevirkningene av fyrverkeri har blitt så store at vi ikke lenger kan ignorere dem. Stadig flere tar avstand fra fyrverkeri, og Bymiljølista er overbevist om at et forbud vil bli applaudert av mange. Fyrverkeri har utspilt sin rolle. Det var gøy før, men nå vet vi bedre.

I blant annet Boden og Söderhamn i Sverige har man erstattet fyrverkeriet med et felles lys- og lasershow. Det er bra for dyrene, uten brannfare, uten forsøpling og uten personskader. Det har også blitt diskutert i flere norske byer. Et felles show gir også innbyggerne en mulighet til å samle seg på Nyttårsaften og ha en opplevelse sammen.

I Sarpsborg har man skapt en fin tradisjon med et arrangement for hele byen på Nyttårsaften, det kan vel vi også klare? Bymiljølista mener at et offentlig arrangement som er åpent for alle vil være et fint tiltak for de som ikke har noen å feire Nyttårsaften sammen med, og kan bli en fin folkefest for alle aldre og alle deler av befolkningen. Bymiljølista ønsker at kommunen skal legge til rette for at alle kan føle tilhørighet og være sosiale på denne festdagen.

Bymiljølista mener det er på tide at Fredrikstad blir en fyrverkerifri kommune. En kommune hvor små, store og firbente trygt kan feire Nyttårsaften, uten å være redde for smell, skader eller branner. Bymiljølista håper Fredrikstad Kommune vil gjøre Nyttårsaften sosial og inkluderende, og miljø- og dyrevennlig. La oss bruke moderne teknologi i stedet for krutt og smell for å markere at vi går inn i et nytt år sammen.

Bymiljølista ønsker også at Fredrikstad kommune går foran som et godt eksempel og ikke bruker fyrverkeri i forbindelse med kommunale arrangementer.

Bymiljølista vil fremme følgende forslag til vedtak:

  1. Bystyret ber rådmannen utrede om det kan innføres et forbud mot salg og bruk av fyrverkeri i Fredrikstad kommune.
  2. Det skal ikke brukes fyrverkeri i forbindelse med kommunale arrangementer.
  3. Bystyret ber rådmannen finne en egnet plass for et felles og sosialt arrangement for å arrangere nyttårsaften, og gjerne se på naturlige samarbeidspartnere og sponsorer.
  4. Det legges frem egne saker om kommunalt nyttårsarrangement og lokalt fyrverkeri for Bystyret så snart som mulig.

Bli medlem av Bymiljølista!

fb_front_skoyter

I disse dager er det er mange som er skuffa over noen partier som har satt kvinners rettigheter mange tiår tilbake, økt skattelette for de rikeste og økt presset på de svakeste.

Bymiljølista vil fortsette å prioritere barn og unge, nærmiljøene våre, inkludering og solidaritet, og en riktig og rettferdig forvaltning av fellesskapets midler til beste for framtida.

Bymiljølista ønsker nye medlemmer velkommen – ta en kikk på vårt program, og se om du har lyst til å engasjere deg i saker som er bra for Fredrikstad!

Bymiljølistas program for 2015-2019 finner du her

Nytt program er under arbeid, og DU kan være med å påvirke det.

Medlemskap i Bymiljølista koster kr. 250,- for enkeltmedlem og kr. 350,- for familie.
Kontingenten kan betales til konto nr. 0540 08 47233

Velkommen!

FB Debatt: Nær og ekte natur som samfunnet må ta seg råd til å verne

Øivind Andersen, Kråkerøy, har skrevet et viktig innlegg i Fredriksstad Blads debattsider. Innlegget illustrerer fint hvordan Bymiljølista tenker om være bynære naturområder.

«Den naturen som ligger nær oss, den som er rett utenfor stuedøra, den som man når hjemmefra uten å bruke bil for å komme til, er kanskje den viktigste for oss. Det er den naturen vi bruker oftest og som er viktig i hverdagen. Man behøver ikke dra på toppturer og padle i stryk for å få store naturopplevelser. Du kan bare gå ut i nærområdene, sette deg ned på en stubbe og la dyr og fugler komme til deg, se hvordan måltrosten mater sine unger, eller hvordan buormen ligger i sola for å varme opp kroppen.»

Les hele innlegget her

Midler til å reetablere/gjenskape biotoper av naturtyper som er i markert tilbakegang i fylket

Fredriksstad Blad melder om et fylkeskommunal støtte til å restaurere eller reetablere/gjenskape biotoper av naturtyper som er i markert tilbakegang i fylket.

«Vet du om en dam eller en bekk som trenger restaurering? Nå kan du søke fylkeskommunen om penger til å realisere prosjektet.

Det kan søkes om inntil 50 prosent av totalkostnadene inkludert arbeidsinnsats. Søknadsfristen er 15. mars 2019.

Midlene skal benyttes til å restaurere eller reetablere/gjenskape biotoper av naturtyper som er i markert tilbakegang i fylket, for eksempel bekker, dammer og små våtmarker, kystlynghei, rikmyr, kalkrike enger, rike løvskoger og tørrbakker.

Områdene skal i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for allmennheten, og midlene kan også benyttes til tilretteleggingstiltak.

Både privatpersoner, foreninger og offentlige instanser kan søke.»

Les Fredriksstad Blads artikkel her:  Nå kan du restaurere en dam

Nærmere opplysninger kan gis av fylkesbiolog Atle Haga på telefon 970 38 86, eller e-post: atlhag@ostfoldfk.no.

 

Vi i Bymiljølista er veldig glade for dette tiltaket og håper mange engasjerer seg!

bingedammen